Quy định về hóa đơn đối với lãi tiền vay

19/03/2018 860 lượt xem    

Mục lục bài viết

Chi phí lãi vay trả cho các khoản vay mà pháp luật không cấm của tổ chức, cá nhân phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định thì có được coi là chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về hóa đơn đối với lãi tiền vay theo hướng dẫn tại Công văn số 4503/TCT-DNL ngày 30 tháng 10 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 4 Điều 3 Chương I Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

 “…a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: cho vay; chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật do các tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam cung ứng.”

– Tại điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“2.1. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ…”.

– Tại Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1864/CT-Ktra1 ngày 31/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc hóa đơn đối với lãi tiền vay. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, chi phí lãi vay trả cho các khoản vay mà pháp luật không cấm của tổ chức, cá nhân phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được xác định là chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO