Quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Trường Trung cấp Nghề Công Nghiệp Tàu Thủy III

15/03/2018 774 lượt xem    

Số: 2463/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế TP Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4981/CT-TTHT ngày 26/11/2014 của Cục Thuế TP Đà Nẵng; về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Trường Trung cấp Nghề Công Nghiệp Tàu Thủy III. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 4 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; quy định về giải thích từ ngữ như sau:

“1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

4. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác…”

Căn cứ Điều 68 Chương IV Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006; về giao dịch bảo đảm, như sau:

“Điều 68. Xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý

1. Trong trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì các tài sản này được bán đấu giá…”

Căn cứ Điều 28, 30, 31 Mục 4 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/07/2010; về đăng ký giao dịch bảo đảm quy định trình tự; thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014; hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.

Căn cứ điểm a khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“…- Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay.

…”

Theo nội dung trình bày, Trường Trung cấp nghề Công nghiệp Tàu Thủy III (Trường III) có vay Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy (Công ty VFC) để mua tài sản là quyền sử dụng đất Lô số 9 đến lô số 18, khu B2-3, mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng và tài sản này được thế chấp cho Công ty VFC. Trường III đang ngừng hoạt động để giải thể theo Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam và có ủy quyền cho Công ty VFC bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất nêu trên, nguồn tiền thu được từ việc bán tài sản chuyển vào tài khoản của Công ty VFC để trả nợ.

Căn cứ hướng dẫn trên và tài liệu gửi kèm công văn số 4981/CT-TTHT nêu trên, đề nghị Cục Thuế TP Đà Nẵng xác định việc Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu Thủy bán tài sản là quyền sử dụng đất của Trường III nêu trên có thuộc trường hợp là bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm để thực hiện thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế TP Đà Nẵng được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO