Quy định về chính sách thuế TNCN đối với hoạt động hoán đổi cổ phiếu khi sáp nhập công ty

29/03/2018 738 lượt xem    

Công văn Số: 3994/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN.

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên

TCT nhận được công văn số 1990/CT-TNCN ngày 15/7/2015 của Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên xin ý kiến chỉ đạo về chính sách thuế TNCN đối với hoạt động hoán đổi c phiếu khi sáp nhập công ty. Qua nghiên cứu nội dung công văn của Cục thuế và hồ sơ gửi kèm theo thì nội dung liên quan đến việc:
+ Sáp nhập doanh nghiệp

+ Thay đổi loại hình doanh nghiệp

+ Nghĩa vụ thuế không chỉ của cá nhân mà cả pháp nhân.

Do đó, TCT có ý kiến như sau:

Tại thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành:

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 

+ Nghị đnh số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010

Của Chính phủ hướng dẫn:

“Điều 9. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

g) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đi với trường hợp chấm dứt hoạt động, chm dứt hợp đồng, chuyn đi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc t chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, k từ ngày phát sinh các trường hợp đó.

Điều 11. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hoặc khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời đim chấm dứt hoạt động kinh doanh, chm dứt hợp đng, chuyển đi hình thức sở hữu doanh nghiệp, t chức lại doanh nghiệp.”

Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, liên quan đến việc sáp nhập, tái cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có trách nhiệm gửi hồ sơ quyết toán đến cơ quan thuế. Do vậy, để xác định việc phát sinh thu nhập của cá nhân và t chức trong vụ việc nêu trên cũng như nghĩa vụ thuế liên quan đến cá nhân, t chức đó, đ nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kim tra việc quyết toán của đơn vị theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tổng hợp vướng mắc, nêu quan đim đ xuất và báo cáo Tổng cục.

TCT thông báo để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO