Quy định về chính sách thuế đối với tài sản góp vốn thành lập Công ty

28/02/2018 678 lượt xem    

Công văn Số: 924/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

TCT nhận được công văn số 416/CT-KTT ngày 23/02/2016 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn về:

Chính sách thuế đối với tài sản góp vốn thành lập Cty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Ngày 21/05/2015, TCT đã có công văn số 1980/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Gia Lai theo công văn số 239/CT-KTT ngày 29/01/2015 về chính sách thuế đối với tài sản góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, trong đó có nêu:

“Căn cứ Quyết định số 1387/2005/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành thì Quyết định số 451/QĐ-UB ngày 11/6/2003 của UBND tỉnh Gia Lai trái quy định pháp luật và đã bị bãi bỏ theo Quyết định số 1387/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 1/1/2006.

Đồng thời, Quyết định số 1387/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương tự:

+ Rà soát

+ Đình chỉ việc thi hành

+ Đồng thời bãi bỏ, hủy bỏ ngay

Các quy định về:

+ Ưu đãi

+ Khuyến khích

Đầu tư trái pháp luật đã ban hành chưa được nêu trong Danh Mục tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

Các dự án xây dựng nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Pleiku:

+ Không thuộc dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư 

+ Không phải  dự án đầu tư tại địa bàn  Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; địa bàn  Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn

Theo quy định của pháp luật khuyến khích đầu tư; pháp luật đầu tư nên không thuộc đối tượng được miễn; giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

Do vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét rà soát lại việc hỗ trợ 30% tiền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.”.

Ngoài ra, qua rà soát, Văn phòng TCT không nhận được công văn số 2111/CT-KTT ngày 29/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai và hồ sơ bổ sung kèm theo liên quan đến tài sản góp vốn tại Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

TCT nhận được công văn số 416/CT-KTT ngày 23/02/2016 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với tài sản góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai theo đúng nội dung đã nêu tại công văn số 1980/TCT-CS ngày 21/05/2015 của TCT.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai để trả lời vướng mắc của Công ty đảm bảo phù hợp quy định. Trường hợp vẫn phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền; đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể tình hình thực tế của Công ty; gửi hồ sơ tài liệu liên quan và đề xuất phương án xử lý để TCT có căn cứ hướng dẫn theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO