Quy định về các khoản khoán chi phí trong chính sách thuế TNCN

07/03/2018 798 lượt xem    

Công văn Số: 568/TCT-TNCN
V/v giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1509/CT-TNCN ngày 15/01/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giải đáp vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân. TCT có ý kiến như sau:

Điểm đ.4, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

“đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội:

Mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của BTC.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài”.

Trả lời công văn số 1509/CT-TNCN ngày 15/01/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giải đáp vướng mắc chính sách thuế TNCN. TCT có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn trên thì các khoản khoán chi phí đúng với quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài, cá nhân không cần có chứng từ chứng minh và không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Với phần chi cao hơn mức khoán chi mà Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài quy định thì phần vượt đó phải tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO