Quy định về báo cáo giải trình phân kỳ nộp tiền thuê đất của UBND tỉnh Long An

26/03/2018 710 lượt xem    

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1995/CT-QLCKTTĐ ngày 06/11/2015 v/v báo cáo giải trình phân kỳ nộp tiền thuê đất theo công văn số 3806/UBND-KT ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Long An. Bài viết hướng dẫn các Quy định về báo cáo giải trình phân kỳ nộp tiền thuê đất của UBND tỉnh Long An. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5053/TCT-QLN ngày 30/11/2015). Cụ thể như sau:

1.Điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định trường hợp được gia hạn nộp thuế:

Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.

2.Khoản 7 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CPngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 31 như sau:

“d) Đối với trường hợp nêu tại điểm d khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

– Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành; kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

– Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế cấp trên. Trong đó: xác nhận khó khăn đặc biệt và những nguyên nhân gây ra khó khăn đó mà người nộp thuế không có khả năng nộp đúng hạn số tiền thuế nợ theo đề nghị, giải trình của người nộp thuế tại văn bản đề nghị gia hạn;

– Bản sao các văn bản về gia hạn; xóa nợ; miễn thuế; giảm thuế đối với NNT của CQT ban hành trong thời gian 02 (hai) năm trước đó (nếu có);

– Quyết định của CQNN có thẩm quyền có ảnh hưởng đến SXKD của NNT khi thực hiện quyết định.”

3.Ngày 06/11/2015, Cục Thuế tỉnh Long An đã có công văn số1995/CT-QLCKTTĐgửi Tổng cục Thuế thống nhất ý kiến của UBND tỉnh Long An đề nghị gia hạn nộp thuế cho 09 doanh nghiệp do gặp khó khăn đặc biệt khác.

Do đó, căn cứ quy định trên và ý kiến của Cục Thuế tỉnh Long An tại công văn số 1995/CT-QLCKTTĐ nêu trên. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An thẩm định; thực hiện đúng quy định về thủ tục, hồ sơ đối với 09 trường hợp này.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO