Quy định không tính tiền chậm nộp thuế cho khoản thanh toán bằng NSNN

24/03/2018 1193 lượt xem    

Trường hợp nào không bị tính tiền chậm nộp? Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề trên đối với Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa

Căn cứ vào công văn 4498/TCT-QLN ngày 30/10/2015

Tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 quy định:

Không tính tiền chậm nộp

Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

Phạm vi số tiền thuế và thời gian không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán

a) Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế còn nợ; số tiền thuế nợ này không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán cho người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế nợ thuế của nhiều kỳ kê khai thuế; thì tổng số thuế nợ của các kỳ kê khai không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán.

Thời gian không tính chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày người nộp thuế phải nộp thuế đến ngày đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán cho người nộp thuế và không vượt quá thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5466/CT-QLCCN ngày 12/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc trả lời thắc mắc trên đối với Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên:

Đối với số thuế còn nợ ngân sách nhà nước, nếu nhỏ hơn hoặc bằng số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người nộp thuế thì thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp, không phân biệt số thuế còn nợ của việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hay không.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO