Quy định khi tính thuế tài nguyên đối với nước biển

19/03/2018 804 lượt xem    

Ngày 29/07/2015, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận có gửi Công văn số 3918/CT-KTT2 yêu cầu Tổng cục Thuế giải quyết về việc vướng mắc tính thuế tài nguyên đối với nước biển dùng để làm mát hệ thống thiết bị nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định khi tính thuế tài nguyên đối với nước biển theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4590/TCT-CS ngày 05 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 1, Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định:

“Điều 6. Điều khoản thi hành

1.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.”

– Tại Khoản 8, Điều 2 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên quy định:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

8.Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất.”

 Tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

+ Khoản 1, Điều 4 quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên như sau:

1.Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 2 như sau:

“Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và nước biển để làm mát máy.

Nước biển làm mát máy quy định tại Khoản này phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường, về hiệu quả sử dụng nước tuần hoàn và điều kiện kinh tế kỹ thuật chuyên ngành.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan để hướng dẫn nước biển làm mát máy thuộc đối tượng không chịu thuế tài nguyên quy định tại khoản này.”’’

+ Khoản 1, Điều 6 quy định:

“Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.”

– Tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên:

+ Khoản 5, Điều 2 quy định:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

5. Nước thiên nhiên, bao gồm: Nước mặt và nước dưới đất; trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và nước biển để làm mát máy.

Nước biển làm mát máy quy định tại khoản này phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường, hiệu quả sử dụng nước tuần hoàn và điều kiện kinh tế kỹ thuật chuyên ngành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Trường hợp sử dụng nước biển mà gây ô nhiễm, không đạt các tiêu chuẩn về môi trường thì xử lý theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).”

+ Khoản 2, Điều 13 quy định:

“Điều 13. Tổ chức thực hiện

2.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính.”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể để giải quyết theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO