đối tương chịu thuế

THUE-GIA-TRI-GIA-TANG-HANG-PHI-MAU-DICH
quy-dinh-dang-ky-ke-khai-nop-thue-doi-voi-don-vi-truc-thuoc-doanh-nghiep
Xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-kiemtoancalico
thue-gtgt-thue-suat-thue-gtgt-6
thuế tài nguyên
thuế tài nguyên