Quy định báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hóa đơn đối với doanh nghiệp kinh doanh

10/08/2019 822 lượt xem    

Công ty vừa mở thêm kinh doanh cung ứng phần mềm tự in hoá đơn; (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lập trình máy vi tính và xuất bản phần mềm). Vậy công ty có phải báo cáo về việc cung ứng phần mềm cho cơ quan thuế không? Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra hướng dẫn về cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại tiết b, khoản 3, điều 6 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC; quy định về cung ứng phầm mềm in hóa đơn:

3. Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn.

a) Điều kiện

Tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn phải là doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); trong đó có ngành nghề lập trình máy vi tính hoặc xuất bản phần mềm; trừ trường hợp tổ chức tự cung ứng phần mềm tự in để sử dụng.

b) Trách nhiệm

– Đảm bảo phần mềm tự in cung cấp cho một đơn vị tuân thủ đúng những quy định về tự in hóa đơn; không in giả hóa đơn trùng với các mẫu trong phần mềm đã cung cấp cho doanh nghiệp

– Lập báo cáo về việc cung cấp phần mềm tự in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. ND báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế, địa chỉ TC sử dụng phần mềm tự in HĐ; (mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Đối với tổ chức cung ứng phần mềm; phải BC về việc cung cấp phần mềm tự in HĐ cho CQ thuế quản lý trực tiếp theo quý.
Báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7; quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường hợp tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn ngừng cung ứng phần mềm thì kỳ báo cáo in hóa đơn cuối cùng bắt đầu từ đầu kỳ báo cáo cuối đến thời điểm tổ chức cung ứng phần mềm ngừng cung ứng phần mềm, thời hạn nộp báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hóa đơn chậm nhất là ngày 20 tháng sau của tháng ngừng hoạt động cung ứng phần mềm.

Trường hợp tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn mới bắt đầu hoạt động cung ứng phần mềm; hoặc có hoạt động cung ứng phần mềm sau khi ngừng hoạt động cung ứng phần mềm thì thời gian báo cáo tính từ ngày bắt đầu; hoặc bắt đầu lại hoạt động cung ứng phần mềm đến hết quý tùy theo thời điểm bắt đầu; hoặc bắt đầu hoạt động cung ứng phần mềm.

Trường hợp tổ chức cung ứng phần mềm là tổ chức ở nước ngoài; hoặc doanh nghiệp tự tạo phần mềm tự in hóa đơn để sử dụng thì không phải báo cáo về việc cung ứng phần mềm.

Cơ quan thuế nhận báo cáo và đưa các dữ liệu lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo.”

Căn cứ vào các quy định nếu trên, công ty khi kinh doanh cung ứng phần mềm tự in hoá đơn phải báo cáo cho cơ quan thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO