Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính các điểm đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

03/02/2018 692 lượt xem    

Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang không cung cấp dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính cho các điểm đất quốc phòng làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc, xây dựng căn cứ quân sự, các công trình phòng thủ mà thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính đã phù hợp với quy định của pháp luật phí và lệ phí hiện hành hay chưa? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2324/TCT-CS, ngày 30 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Điều 2 Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PC-UBTVQH ngày 28/8/2001 quy định:

“Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh này”.

 

Căn cứ Điều 8 và Điều 31 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 về đo đạc là lập bản đồ quy định về kinh phí thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ và Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. Tại điểm 3 mục II Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CPngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định:

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính thuộc Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

 

Căn cứ điểm a.6 khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định:

“a.6. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

– Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính là khoản thu đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm hỗ trợ thêm cho chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 330/BCĐ-BQP ngày 8/3/2016 của Ban Chỉ đạo 1904- Bộ Quốc phòng đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính các điểm đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Ban Chỉ đạo 1904- Bộ Quốc phòng được biết:

Căn cứ quy định trên, trường hợp Bộ Quốc phòng giao Cục Bản đồ là chủ đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ phục vụ quy hoạch, quản lý sử dụng đất quốc phòng”, dự án triển khai thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế Nhà nước của Bộ Quốc phòng, Cục Bản đồ chỉ định Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ trực tiếp thực hiện đo đạc thành lập bản đồ địa chính để phục vụ việc lập hồ sơ xin cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ cho các điểm đất quốc phòng làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc, xây dựng căn cứ quân sự, các công trình phòng thủ, thuộc diện giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Nếu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang không cung cấp dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính cho các điểm đất quốc phòng làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc, xây dựng căn cứ quân sự, các công trình phòng thủ mà thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính là chưa phù hợp với quy định của pháp luật phí và lệ phí hiện hành.

Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang có cung cấp dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính và được thu phí thì việc xem xét, giải quyết kiến nghị không thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO