Nghĩa vụ thuế của Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế

31/01/2018 476 lượt xem    

Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế có phải chịu thuế không? Chính sách thuế được thực hiện như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc về nghĩa vụ thuế của Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế IRRI theo công văn 1626/TCT-CS ngày 25/04/2017

Căn cứ quy định tại Điều 1 và Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

Hiệu lực thi hành:

Trường hợp tại Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về việc nộp thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài khác với các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 861/CT-TTHT ngày 9/1/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về nghĩa vụ thuế của Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều V; Khoản 1 Điều IX thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế về việc thành lập và vận hành văn phòng quốc gia của Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế tại Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-TTg ngày 26/11/2014 của Thủ tướng chính phủ thì IRRI là một tổ chức quốc tế độc lập, hoạt động phi lợi nhuận, có văn phòng quốc gia tại Việt Nam. Về mặt nguyên tắc, Văn phòng quốc gia tại Việt Nam của IRRI chỉ được hưởng các quyền ưu đãi về thuế khi thực hiện các hoạt động chính thức trong phạm vi Thỏa thuận nêu trên.

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 861/CT-TTHT và trình bày của Ban quản lý các dự án nông nghiệp tại công văn số 2674/DANN-TCKT thì Ban quản lý các dự án nông nghiệp dự kiến ký hợp đồng dịch vụ tư vấn về hỗ trợ kỹ thuật với IRRI để thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Hội căn cứ quy định nêu trên và hợp đồng cụ thể ký giữa Bên Việt Nam và phía nước ngoài, xác định chủ thể thực hiện dự án là IRRI hay Văn phòng quốc gia của IRRI tại Việt Nam để hướng dẫn đơn vị thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO