Ngành nghề đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

18/01/2019 670 lượt xem    

Công văn số 1517/TCT-TTHT

Điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9230/CT-TTHT ngày 12/3/2018 của Cục Thuế Hà Nội; đề nghị hướng dẫn về việc ngành nghề đáp ứng đủ điều kiện KDDV làm thủ tục về thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4b Điều 20 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

“Điều kiện hành nghề của tổ chức KDDV làm thủ tục về thuế:

b) Có ngành, nghề DV làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 sửa đổi khoản 1 Điều 7 Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012

Quy định hồ sơ đề nghị cấp “Xác nhận đủ điều kiện KDDV làm thủ tục về thuế” gồm:

– Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện KDDV làm thủ tục về thuế (theo Mẫu số 01A ban hành kèm theo Thông tư 51/2017/TT-BTC)

– Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có xác nhận của đại lý thuế).

– Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế (có xác nhận của đại lý thuế).

Tuy nhiên, theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; ngành nghề kinh doanh không còn được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2962/TCT-TTHT ngày 01/7/2016 v/v cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện KDDV làm thủ tục về thuế, theo đó hướng dẫn các Cục Thuế khi xét hồ sơ cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện KDDV làm thủ tục về thuế”.

Căn cứ nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tại Điều 33, Điều 34 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13); nếu doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện đã đăng ký ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Xét cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế” theo quy định.

Về trường hợp của Công ty TNHH Manabox Việt Nam.

Tổng cục Thuế đã có công văn 1069/TCT-KK ngày 29/3/2018 v/v đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Hà Nội được biết.

Đề nghị Cục Thuế Hà Nội căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên; thực hiện việc xét cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế” đúng quy định pháp luật

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO