Miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm dừng thực hiện dự án

10/02/2018 612 lượt xem    

Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư thì phải đảm bảo đáp ứng được những điều kiện gì để được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4959/TCT-CS

, ngày 25 tháng 10 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại khoản 1 Điều 64 Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“Điều 64. Tạm ngừng dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

1.Nhà đầu tư khi tạm ngừng dự án đầu tư phải thôngbáo với cơ quan nhà nước quản lý đầu tư để được xác nhận làm cơ sở cho việc xem xét miễn, giảm tiền thuê đất trong thời hạn tạm ngừng dự án.”

– Tại Điều 47 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

“Điều 47. Tạm dừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

1.Nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản chocơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp tạm ngừng hoạtđộng của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra”

– Tại khoản 3, khoản 6 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước quy định:

“6. Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 61876/CT-QLĐ ngày 30/09/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm dừng thực hiện dự án. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết:

Căn cứ quy định nêu trên và Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 12/03/2009 của UBND thành phố Hà Nội, giao Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra thực tế nếu Tập đoàn Dầu khí đã thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội về việc yêu cầu dừng, không tiếp tục thực hiện dự án thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại Công văn số 61876/CT-QLĐ ngày 30/09/2016.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO