Miễn tiền thuê đất đối với dự án có ngành nghề kinh doanh và địa bàn thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư

26/02/2018 539 lượt xem    

Đối với những dự án có ngành, nghề và địa bàn thuộc đối tượng đặc biệt ưu đãi đầu tư thì cần những điều kiện gì để được miễn thuế? Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc trên căn cứ vào công văn 5397/TCT-CS ngày 23/11/2016

Tại điểm 2 mục II phần A phụ lục I Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có bao gồm:

Nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản

Tại khoản 4 và 5 Điều 17 quy định về thủ tục ưu đãi đầu tư quy định:

Ưu đãi đầu tư được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

– Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện để được hưởng thêm ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đó cho thời gian ưu đãi còn lại;

– Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo điều kiện đó;

– Trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

Tổ chức kinh tế mới thành lập hoặc thực hiện dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng.

Tại khoản 1 Điều 19 quy định về miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước:

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong trường hợp: Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư tại địa bàn kinh tế- xã hội đặc biệt  khó khăn

Tại khoản 4 Điều 18 quy định về nguyên tắc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước:

Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi trong thời gian còn lại; trường hợp thấp hơn quy định thì được hưởng theo quy định

Trả lời công văn 1305/CT-THNVDT ngày 26/7/2016 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc miễn tiền thuê đất.

Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 30 Phụ lục II Danh mục ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ- CP ngày 12/11/2015 của chính phủ thì huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định thuộc địa bàn có hoàn cảnh kinh tế xã hội- kinh tế đặc biệt khó khăn

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty TNHH Khương Đài được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận đầu tư và cho thuê đất để thực hiện dự án “ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa” tại huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định đáp ứng đủ điều kiện về ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và thuộc địa bàn được ưu đãi đầu tư có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO