Miễn tiền chậm nộp và dừng cưỡng chế Thông báo HĐ không còn GTSD

21/01/2019 866 lượt xem    

Công văn số 258/TCT-QLN

Miễn xử phạt vi phạm về thuế

Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Lâm sản Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19/CV ngày 18/11/2017 của Công ty cổ phần SXKD Lâm sản Gia Lai.

Về đề nghị miễn xử phạt vi phạm PL về thuế, miễn tiền phạt; tiền chậm nộp tiền thuê đất và tiền thuế.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn tiền chậm nộp: (miễn xử phạt vi phạm về thuế)

– Khoản 1 Điều 48 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định về nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện:

“1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó.

Trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.”

– Khoản 4 Điều 5 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 106 như sau:

“1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định; thời hạn gia hạn nộp thuế; thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế; thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

– Tại Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 106 như sau:

“1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định; thời hạn gia hạn nộp thuế; thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế; thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế. Phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

Căn cứ quy định trên thì người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với:

-Thời hạn quy định

– Thời hạn gia hạn nộp thuế

– Thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế

– Thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế

Phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 71/2014/QH13 và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13. Trường hợp Công ty có khiếu nại, khởi kiện thì trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện Công ty vẫn phải thực hiện nộp tiền thuế vào NSNN.

2. Về việc dừng thực hiện Quyết định cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

– Điều 92 Luật Quản lý thuế quy định về trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“1. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày; kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế; nộp tiền phạt VPPL về thuế theo quy định.

2. Người nộp thuế nợ tiền thuế; tiền phạt vi phạm PL về thuế khi đã hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.

3. Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn.

4. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế. Thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế.

Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

– Điều 93 Luật Quản lý thuế quy định về biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm:

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc NN; NHTM, tổ chức tín dụng khác. Yêu cầu phong tỏa tài khoản

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.

d) Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;

đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của PL;

e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, CN khác đang nắm giữ

g) Thu hồi giấy chứng nhận:

– Đăng ký KD

– Đăng ký DN

– Giấy phép thành lập và hoạt động

– Giấy phép hành nghề.

2. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều này chấm dứt hiệu lực, kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào NSNN.”

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp Công ty chậm nộp:

– Tiền thuê đất

– Tiền thuế GTGT, TNDN

– Tiền chậm nộp đã quá 90 ngày

Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Trường hợp Công ty đủ điều kiện được nộp dần tiền thuế nợ.

Lập đầy đủ hồ sơ theo quy định gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được xem xét.

Giải quyết nộp dần tiền thuế nợ và tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với số tiền thuế được nộp dần.

3. Về gia hạn thời gian nộp tiền thuế

Tại Khoản 1 Điều 49 Chương V Luật Quản lý thuế (văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016 của Văn phòng Quốc hội) quy định về gia hạn nộp thuế như sau:

“1. Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả SX, KD;”

Căn cứ quy định trên và theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư thu hồi đất số 19/PA-TTPTQĐT ngày 16/10/2017 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

Về thu hồi đất của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh lâm sản Gia Lai tại 17 Trường Chinh, thành phố Pleiku.

Công ty đã được bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất 1.560.983.445 đồng từ ngân sách cấp tỉnh và địa điểm được bồi thường thu hồi đất của Công ty là khu văn phòng, không thực hiện tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuyền SX nên không bị ngừng SX, KD.

Do đó, Công ty không thuộc đối tượng được xem xét gia hạn nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty để biết và thực hiện

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO