Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

29/01/2018 720 lượt xem    

Số: 1272/TCT-TNCN
Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA.

Trả lời công văn số: SWINGTCT/CP-2/DA-001 ngày 20/2/2017 của Công ty Swing Corporation – Nhật Bản đề nghị hướng dẫn miễn thuế TNCN đối với chuyên gia Nhật Bản thực hiện dự án ODA tại Vĩnh Phúc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2; khoản 3, Điều 3 Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình; dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

Một số từ ngữ sử dụng trong Quy chế này được hiểu như sau:

“Bên nước ngoài “ (Nhà tài trợ vốn ODA) bao gồm: Chính phủ nước ngoài; các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên Chính phủ cung cấp vốn ODA cho Bên Việt Nam để thực hiện các chương trình; dự án tại Việt Nam.

“Bên Việt Nam “ bao gồm: Các cơ quan quản lý nhà nước về ODA; các cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA; các chủ chương trình, dự án ODA và các Ban quản lý chương trình, dự án ODA

Tại khoản 5, Điều 3 Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“Chuyên gia nước ngoài” (sau đây gọi tắt là chuyên gia) là người không có quốc tịch Việt Nam vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu; xây dựng; thẩm định; theo dõi đánh giá; quản lý và thực hiện chương trình; dự án ODA theo quy định hay thoả thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài. Họ vào Việt Nam theo các hình thức sau:

– Bên nước ngoài tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên nước ngoài phê duyệt và phía Việt Nam chấp thuận;

– Bên Việt Nam tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên Việt Nam phê duyệt và phía nước ngoài chấp thuận.”

Tại khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính chính quy định:

Xác nhận chuyên gia

Hồ sơ xác nhận chuyên gia: Văn bản chấp thuận của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài trong trường hợp có sự thay đổi và bổ sung so với danh sách chuyên gia; tư vấn trong tài liệu đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Ông Iizuka Yoshitaka :

  • Là chuyên gia được tuyển chọn và ký hợp đồng với nhà thầu (công ty Swing Coporation – Nhật Bản)
  • Thực hiện chương trình dự án ODA tại Việt Nam
  • Không thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu

Để đảm bảo điều kiện được miễn thuế TNCN tại Việt Nam, Ông Iizuka Yoshitaka phải có văn bản chấp thuận của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài về việc: Ông Iizuka Yoshitaka là chuyên gia được thay đổi và bổ sung so với danh sách chuyên gia; tư vấn trong tài liệu đấu thầu của Công ty Swing Coporation đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên Việt Nam và Bên nước ngoài được quy định tại khoản 5, Điều 3 Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình; dự án ODA ban hành kèm theo QĐsố 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO