Miễn, giảm tiền thuê đất với đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

08/02/2018 548 lượt xem    

Số: 3604/TCT-DNL
V/v miễn, giảm tiền thuê đất.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6994/CT-THNVDT ngày 22/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn về việc hồ sơ xét miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum theo Thông tư số 52/2013/TT-BTC ngày 3/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Về nội dung này, sau khi lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, một s địa phương liên quan và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực min núi, vùng đặc biệt khó khăn quy định đối tượng áp dụng như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Quyết định này bao gồm: Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm, thủy sản do nhà nước làm chủ sở hữu; Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ; hợp tác xã; các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (sau đây gọi chung là đơn vị sử dụng lao động) có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (kèm theo danh sách)”.

Thông tư số 52/2013/TT-BTC ngày 3/5/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn chính sách hỗ trợ tài chính về chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi tắt là bảo hiểm), đào tạo nghề ngắn hạn, định mức lao động, tiền thuê đất cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.”.

“Điều 3. Chính sách hỗ trợ

4. Hỗ trợ về tiền thuê đất:

a) Đơn vị sử dụng lao động có sử dụng từ 30% đến dưới 50% lao động là người dân tộc thiểu số so với tổng số lao động có mặt làm việc thường xuyên tại đơn vị (theo số lao động có mặt vào thời điểm ngày 31 tháng 12 năm trước lin k năm báo cáo) được giảm 50% tiền thuê đất trong năm đối với diện tích đất của đơn vị thuộc diện phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Đơn vị sử dụng lao động có sử dụng từ 50% lao động là người dân tộc thiu số trở lên so với tổng số lao động có mặt thường xuyên làm việc tại đơn vị (theo số lao động có mặt vào thời điểm ngày 31 tháng 12 năm trước liền kề năm báo cáo) được miễn 100% tiền thuê đất trong năm đối với diện tích đất của đơn vị thuộc diện phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai”.

“Điều 9. Miễn, giảm tiền thuê đất

1. Hàng năm, cùng với thời gian lập dự toán đề nghị ngân sách cấp kinh phí hỗ trợ để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quyết định cho miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

… c) Hợp đồng lao động giữa đơn vị và người lao động (bản sao, chụp có đóng dấu của đơn vị);…”.

Điều 15, Điều 23 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội quy định về hợp đồng lao động như sau:
“Điều 15. Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của môi bên trong quan hệ lao động.”.

“Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; ..

Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:
“Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.”

Căn cứ quy định nêu trên thì các đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiu số cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản thuộc đối tượng xét miễn, giảm tiền thuê đất. Căn cứ xem xét việc sử dụng lao động để miễn, giảm tiền thuê đất là hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động.

Trường hợp Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum ký Hợp đồng giao, nhận khoán với người lao động là dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn là khu vực min núi, vùng đặc biệt khó khăn để chăm sóc vườn cây và thu hoạch mủ cao su thì chưa đủ cơ sở để xem xét miễn, giảm tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO