Miễn, giảm tiền thuê đất có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

24/01/2018 692 lượt xem    

Bộ Tài chính ban hành một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, vấn đề miễn, giảm tiền thuê đất đối với đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Miễn, giảm tiền thuê đất có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo Công văn số 534/TCT-DNL ngày 20/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v chính sách miễn, giảm tiền thuê đất.

Điều 2, Điều 3 Thông tư số 52/2013/TT-BTC ngày 03/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ t chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực min núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Thông tư, gồm:

1. Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm, thuỷ sản do nhà nước làm chủ sở hữu;

Các đối tượng nêu trên (sau đây gọi chung là đơn vị sử dụng lao động) sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (kèm theo danh sách)”

Điều 3. Chính sách hỗ trợ

4. Hỗ trợ về tiền thuê đất:

a) Đơn vị sử dụng lao động có sử dụng từ 30% đến dưới 50% lao động là người dân tộc thiểu số so với tổng số lao động có mặt làm việc thường xuyên tại đơn vị (theo số lao động có mặt vào thời điểm ngày 31 tháng 12 năm trước liền kề năm báo cáo) được giảm 50% tiền thuê đt trong năm đối với diện tích đất của đơn vị thuộc diện phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Đơn vị sử dụng lao động có sử dụng từ 50% lao động là người dân tộc thiu số trở lên so với tổng số lao động có mặt thường xuyên làm việc tại đơn vị (theo số lao động có mặt vào thời điểm ngày 31 tháng 12 năm trước liền kề năm báo cáo) được miễn 100% tiền thuê đất trong năm đối với diện tích đất của đơn vị thuộc diện phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Công văn số 5900/CT-THNVDT ngày 27/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về miễn, giảm tiền thuê đất.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum có sử dụng lao động là dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn đặc biệt khó khăn, được UBND tỉnh cho thuê đất theo quy định của pháp luật, Công ty sử dụng đất vào nhiều mục đích khác nhau gồm sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp như trồng cây cao su; nhà máy chế biến mủ cao su; xây dựng trụ sở các nông trường; mua bán xăng dầu; xây dựng siêu thị, khách sạn;… thì Công ty chỉ được xét min, giảm tiền thuê đất đối với diện tích đất sử dụng cho mục đích sản xut nông, lâm nghiệp nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Đi với diện tích đất không sử dụng trực tiếp cho sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sử dụng cho mục đích khác ngoài sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản thì không thuộc đi tượng được xét miễn, giảm tin thuê đất, Công ty phải xác định riêng đ kê khai nộp thuế.

Tỷ lệ lao động dân tộc thiểu số để xác định số tiền thuê đất được miễn, giảm là số lao động dân tộc thiểu số so với tổng số lao động có mặt thường xuyên trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp làm việc tại đơn vị.

Căn cứ xem xét việc sử dụng lao động để xác đnh tỷ lệ lao động nêu trên là danh sách lao động đã tuyn dụng đến ngày 31/12 năm trước liền kề năm lập dự toán và Hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động.

Đối với việc xác định lao động sử dụng thường xuyên của doanh nghiệp: Hiện nay, chưa có Thông tư hướng dẫn Ngh định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Đu tư hướng dẫn nội dung này. Do vậy, trước mắt Cục Thuế tỉnh Kon Tum hướng dn đơn vị tạm thời xác định lao động có mặt làm việc thường xuyên theo Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03/12/2009 của B LĐTBXH.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO