Miễn, giảm tiền sử dụng đất

03/02/2018 601 lượt xem    

Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn việc giảm tiền thuê đất theo các nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. thuê đất. Bộ Tài chính cho biết, việc miễn giảm tiền thuê đất phải đúng đối tượng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Công văn Số: 2822/TCT-CS ngày 23 tháng 06 năm 2016 v/v chính sách thu tiền sử dụng đất.

 Tại khoản 1 và khoản 6 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất đ làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

6. Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.”

– Tại điểm b, khoản 2 Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

“2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyn mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường”

Công văn số 116/CT-THDT ngày 15/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về miễn, giảm tiền sử dụng đất

Căn cứ các quy định nêu trên, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và điểm b, khoản 2 Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp các hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thì không được xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất.

Trường hợp Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn cho rằng đây là các hộ nghèo, cần được ưu đãi thêm về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn rà soát các trường hợp cụ thể, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO