Lợi nhuận còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia của doanh nghiệp

02/03/2018 889 lượt xem    

Công văn Số: 1567/TCT-DNL
V/v thu vào NSNN đối với lợi nhuận còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia.

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Trả lời công văn số 81/ĐTKDV-TCKT ngày 13/01/2016 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đề nghị hướng dẫn việc:

Thu vào Ngân sách nhà nước (NSNN) đối với phần lợi nhuận còn lại (LNCL) và cổ tức, lợi nhuận được chia của doanh nghiệp. Sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của BTC, TCT có ý kiến như sau:

1. Từ năm 2013-2015:

Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một s giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 quy định:

“Điều 1. Thu vào ngân sách nhà nước đối với c tức được chia năm 2013 và năm 2014 cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.

1. Cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước ….quy định ti Điều này gồm:

– Số cổ tức được chia theo quyết toán tài chính năm 2013 và năm 2014 (bao gồm cả số cổ tức tạm chia của năm 2013, năm 2014);

– Số cổ tức của các năm trước được chia trong năm 2013, năm 2014.

….

3. Việc khai, nộp ngân sách nhà nước đối với số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước theo quy định tại Điều này được thực hiện như sau:

a) Số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước theo quy định tại Điều này phải được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (gọi tắt là Quỹ) đặt tại Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (gọi tắt là SCIC) chậm nht là 10 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đng quản trị (nếu có). SCIC nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền về Quỹ.”

Tại Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC của BTC nêu trên quy định:

“Điều 2. Thu ngân sách nhà nước đi với lợi nhuận còn lại của năm 2013 và năm 2014 sau khi trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật của các tập đoàn, tng công ty do Nhà nước nm giữ 100% vốn Điều lệ.

….

Đối với SCIC ngoài việc thực hiện thu, nộp vào ngân sách Khoản lợi nhuận quy định tại Khoản này còn có trách nhiệm nộp vào ngân sách Khoản lợi nhuận thu về Quỹ phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương là đại diện chủ sở hữu.”

Ngày 10/11/2014 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 78/2014/QH13 về dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015 quy định tiếp tục thu vào NSNN phần LNCL và c tức được chia của niên độ năm 2015.

Ngày 26/3/2015 BTC đã ban hành công văn số 3916/BTC-TCT hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015:

“Đề nghị các cục thuế và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc thu, nộp cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại của niên độ năm 2015 theo Nghị quyết số 78/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về đối tượng nộp, mức nộp và thủ tục nộp thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, SCIC có trách nhiệm đôn đốc thu và nộp về NSNN các Khoản sau:

– Cổ tức được chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị trong các năm 2013, 2014, 2015 (bao gm cả cổ tức của các năm trước được chia trong năm 2013, 2014, 2015) cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước do Bộ, Ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.

– LNCL các năm 2013, 2014, 2015 của các Cty TNHH một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước.

2. Từ năm 2016:

Hiện nay, BTC đã ban hành Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 hướng dẫn thu; nộp và quản lý Khoản lợi nhuận; cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; theo đó việc khai; nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ và cổ tức; lợi nhuận được chia thực hiện như sau:

– Đối với lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ: các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp LNCL.

(không phân biệt doanh nghiệp là:

+ Công ty mẹ của các Tập đoàn

+ Tổng công ty 

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập)

thực hiện khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và nộp vào NSNN. Thời hạn tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý lin sau quý phát sinh nghĩa vụ nộp lợi nhuận còn lại, thời hạn nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ quyết toán năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Đối với cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại:

+ Công ty cổ phần

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Doanh nghiệp khai cổ tức; lợi nhuận được chia phải nộp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và nộp cổ tức; lợi nhuận được chia vào NSNN. Thời hạn nộp chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia lợi nhuận; cổ tức của:

+ Công ty cổ phần

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Như vậy

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của năm tài chính từ 2016 trở đi

(đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập)

+ Cổ tức, lợi nhuận được chia trong niên độ từ năm 2016 trở đi

bao gồm cả cổ tức; lợi nhuận của các năm trước được chia trong năm và cổ tức; lợi nhuận tạm chia trong năm theo:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị

+ Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)

ban hành trong năm từ 2016 trở đi doanh nghiệp thực hiện khai, nộp trực tiếp vào NSNN.

Đề nghị SCIC thực hiện theo quy định tại TT số 61/2016/TT-BTC nêu trên và thông báo cho các đơn vị liên quan thực hiện.

Trường hợp nếu có phát sinh vướng mắc liên quan đến việc thu, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ và cổ tức, lợi nhuận được chia, đề nghị SCIC báo cáo về BTC (TCT) để được hướng dẫn.

TCT hướng dẫn để Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn được biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO