Lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT

02/02/2018 698 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Trường (trụ sở chính tại tỉnh Nam Định) có phát sinh các công trình xây dựng cơ bản tại các huyện, thành phố trong tỉnh, khi thanh toán vốn xây dựng cơ bản cho Công ty, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ nộp vào Ngân sách Nhà nước các huyện, thành phố nơi có công trình xây dựng theo tỷ lệ 2% theo quy định, nay Công ty phát sinh số thuế GTGT nộp thừa thuộc trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa thì phải phải xử lí thế nào? Để giải quyết vướng mắc trên, bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Công văn số 2164/TCT-KK ngày 20 tháng 5 năm 2016, cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định tại Điểm 6.3, Mục I, phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các Khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước:

“…Trường hợp hoàn trả các Khoản thu thuộc năm ngân sách, nếu KBNN thực hiện hoàn trả trước khi kết thúc thời hạn chỉnh lý quyết toán NSNN năm đó, thì hạch toán giảm thu năm ngân sách, theo từng cấp ngân sách, đúng Mục lục NSNN của các Khoản đã thu; nếu hoàn trả sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách, thì hạch toán chi ngân sách năm sau của từng cấp ngân sách, theo số tiền tương ứng với tỷ lệ phân chia Khoản thu cho từng cấp ngân sách trước đó.”

– Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT:

“…Trường hợp người nộp thuế được hoàn số thuế giá trị gia tăng nộp thừa theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế thì thực hiện giảm thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương tương ứng với tỷ lệ phân chia nguồn thu cho từng cấp ngân sách trước đó theo quy định, không chi từ Quỹ hoàn thuế.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4216/CT-THNVDT ngày 28/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến tham gia của Kho bạc Nhà nước, Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn số 4216/CT-THNVDT của Cục Thuế tỉnh Nam Định, trường hợp Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Trường (trụ sở chính tại tỉnh Nam Định) có phát sinh các công trình xây dựng cơ bản tại các huyện, thành phố trong tỉnh, khi thanh toán vốn xây dựng cơ bản cho Công ty, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ nộp vào Ngân sách Nhà nước các huyện, thành phố nơi có công trình xây dựng theo tỷ lệ 2% theo quy định, nay Công ty phát sinh số thuế GTGT nộp thừa thuộc trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa thì khi giải quyết hoàn thuế cho Công ty, nguồn chi hoàn thuế được lấy từ nguồn ngân sách các huyện, thành phố nơi được hưởng nguồn thu theo tỷ lệ phân chia Khoản thuế GTGT cho từng cấp ngân sách đã hưởng số thuế GTGT đó. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định thực hiện thủ tục hoàn trả tiền thuế nộp thừa cho người nộp thuế và hạch toán Khoản hoàn trả theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO