Lập hóa đơn GTGT cho hoạt động bán lẻ của trung tâm thương mại

03/01/2019 490 lượt xem    

Công văn số 3334/TCT-CS

V/v Hóa đơn GTGT.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01-20Mar2014./CV-Aeon ngày 20/3/2014 của Công ty TNHH Aeon Việt Nam hỏi về việc lập hóa đơn GTGT cho hoạt động bán lẻ của trung tâm thương mại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn về lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đối với một số trường hợp:

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  • Xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyn giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau;
  • Xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán,

Cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh; cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng

  • Phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua,
  • Đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng)

Để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

Nếu Công ty TNHH Aeon Việt Nam (Công ty) thực hiện bán hàng cho các nhà cung cấp với tính chất là đại lý bán hàng theo thỏa thuận giá bán lẻ do nhà cung cấp quyết định, nhà cung cấp tự chịu trách nhiệm pháp lý về sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa của chính mình thì

  • Khi nhà cung cp xut hàng, nhà cung cấp sử dụng Phiếu xuất kho kèm theo Lệnh điều động nội bộ;
  • Khi Công ty bán hàng, Công ty phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua

Đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi v các nhà cung cp đ các nhà cung cp lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho Công ty.

Trường hợp Công ty có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một ln. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất.

Công ty thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của nhà cung cấp xuất cho.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

 

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO