Khôi phục MST của DN sau khi đã ban hành QĐ giải thể

21/01/2019 691 lượt xem    

Công văn số 1062/TCT-KK

Khôi phục MScủa DN sau khi đã ban hành QĐ gii th

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7536/CT-KK&KKT ngày 26/2/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vướng mắc về khôi phục hoạt động của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Khoản 3, Khoản 7, Điều 202 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ tại Điều 64 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ tại Điểm b Khoản 1, Điều 20 TT95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của BTC HD về ĐK thuế quy định về khôi phục MST.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Liên doanh Tân Đại Lộc (MST: 0500502128):

– Đã có Quyết định giải thể số 05/2017/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2017

– Đã gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan thuế để giải thể doanh nghiệp

Nhưng chưa gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp. Đề nghị doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Công ty Liên doanh Tân Đại Lộc không được khôi phục MST sau khi cơ quan thuế đã đưa về trạng thái người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST. Trường hợp, DN có nhu cầu HĐKD trở lại thì thực hiện ĐK thành lập DN mới theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO