Khôi phục mã số thuế cho Doanh nghiệp

22/01/2018 678 lượt xem    

Mục lục bài viết

Có những quy định gì mà Doanh nghiệp cần tuân thủ để có thể khôi phục mã số thuế? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Khôi phục mã số thuế cho Doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 1942/TCT-KK ngày 12 tháng 05 năm 2017 cụ thể như sau:

Ngày 27/04/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1685/TCT-KK hướng dẫn các Cục Thuế về việc khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp, trong đó hướng dẫn riêng cho 2 trường hợp.

– Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 8, Điểm c Khoản 1 Điều 209 và Điểm d Khoản 1 Điều 211 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ quy định tại Điều 29 của Luật Quản lý thuế về chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

– Căn cứ quy định tại Điều 19, Khoản 1 Điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về khôi phục mã số thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên thì khi nhận được văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp sau khi đã bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế về trạng thái 01 “NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” nhưng tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, chi nhánh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vẫn là đang hoạt động, cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế kiểm tra hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế và xử lý như sau:

  1. Trường hợp 1: Doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp theo Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, doanh nghiệp hoặc chi nhánh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và cơ quan thuế đã thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đúng quy định nhưng doanh nghiệp không gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện giải thể doanh nghiệp hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh dẫn đến tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, chi nhánh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là trạng thái hoạt động. Sau đó, doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp hoặc chi nhánh để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì:

– Cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế theo mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Thông tư số 95/2016/TT-BTC) đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý, trên văn bản đề nghị doanh nghiệp phải có cam kết “không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào sau thời gian cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, nếu có sẽ bị xử lý theo hành vi trốn thuế”.

– Căn cứ vào hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế và cam kết của doanh nghiệp, cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có văn bản gửi Cục Thuế (nếu là Chi cục Thuế), Cục Thuế có văn bản gửi cơ quan đăng ký kinh doanh trên địa bàn đề nghị có ý kiến về việc doanh nghiệp đề nghị được khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp hoặc chi nhánh khi mã số thuế đã bị chấm dứt hiệu lực tại cơ quan thuế theo quy định nhưng tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, chi nhánh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vẫn là đang hoạt động để cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp.

– Sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp thực hiện:

+ Trường hợp trong văn bản của cơ quan đăng ký kinh doanh xác định doanh nghiệp đã gửi báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định và cơ quan đăng ký kinh doanh đã thực hiện xử phạt hành vi vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp, về chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quy định tại Điều 36, Điều 37 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thì:

Cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế (Chi cục Thuế) có văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp hoặc chi nhánh gửi Cục Thuế. Cục Thuế gửi văn bản về Tổng cục Thuế để đề nghị khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp hoặc chi nhánh trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan đăng ký kinh doanh.

+ Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký của doanh nghiệp theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp thì:

Doanh nghiệp hoặc chi nhánh không được khôi phục mã số thuế.

+ Trường hợp doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại thì:

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp để được cấp mã số thuế mới.

  1. Trường hợp 2: Cơ quan thuế đã có thông báo đối với người nộp thuế là doanh nghiệp hoặc chi nhánh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký sau khi xác minh tại địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh và cơ quan thuế đã thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định nhưng tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, chi nhánh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là trạng thái hoạt động. Sau đó, doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp hoặc chi nhánh để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì:

– Cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có), thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn theo quy định và yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế.

– Thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của doanh nghiệp và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký của doanh nghiệp theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ký xác nhận vào Biên bản) theo hướng dẫn tại Điều 19, Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC và quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-TCT ngày 5/4/2017 của Tổng cục Thuế.

– Cục Thuế gửi văn bản cho Tổng cục Thuế để đề nghị khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp hoặc chi nhánh trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 692/CTVL-KK&KTT ngày 26/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, Công văn số 62/CT-KK ngày 11/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Công văn số2999/CT-KKT ngày 30/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị Tổng cục Thuế khôi phục mã số thuế cho Doanh nghiệp, chi nhánh sau khi đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (đóng về trạng thái 01). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị các Cục Thuế căn cứ vào nội dung nêu tại công văn số 1685/TCT-KK để hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế và xử lý theo quy định đối với từng trường hợp trước khi gửi văn bản đề nghị Tổng cục Thuế khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp, chi nhánh.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO