Khoản trích phí phục vụ xác định Lợi nhuận còn lại (LNCL) nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN)

22/01/2018 646 lượt xem    

Bài viết sau đây sẽ giải đáp thắc mắc về khoản chi phí phục vụ xác định LNCL nộp NSNN

Đối tượng nộp NSNN gồm:

  • – Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế Nhà nước;

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của tổng công ty nhà nước (gồm cả Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – gọi tắt là SCIC);

c) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con;

d) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập.

  • – Công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước do Bộ, Ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.
  • – Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước do Bộ, Ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.
  • – Cơ quan đại diện chủ sở hữu.
  • – Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
  • – Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.

Khai, nộp ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận còn lại

Khai, nộp lợi nhuận còn lại:

a) Hàng quý, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý liền sau quý phát sinh nghĩa vụ nộp lợi nhuận còn lại.

b) Kết thúc năm tài chính căn cứ số liệu trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp thực hiện khai quyết toán lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước theo Tờ khai mẫu số 01/QT-LNCL ban hành kèm theo Thông tư này và nộp số lợi nhuận còn lại còn phải nộp (nếu có) chậm nhất vào ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trường hợp tại thời điểm khai quyết toán lợi nhuận còn lại theo quy định doanh nghiệp chưa có quyết định công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp của chủ sở hữu thì việc xếp loại doanh nghiệp căn cứ vào báo cáo xếp loại doanh nghiệp của doanh nghiệp gửi cho chủ sở hữu. Trường hợp chưa có báo cáo xếp loại của doanh nghiệp gửi cho chủ sở hữu thì doanh nghiệp tạm đánh giá xếp loại doanh nghiệp để làm căn cứ trích lập các quỹ và xác định lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước.

Trách nhiệm nộp tờ khai lợi nhuận còn lại cho cơ quan thuế:

Doanh nghiệp thực hiện nộp tờ khai lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hình thức khai điện tử.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 364/PC-VPCP ngày 26/4/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định và có công văn trả lời kiến nghị tại công văn số 274/TCT-TCKT ngày 19/3/2017 của Tổngcông ty du lịch Sài Gòn về việc thu và sử dụng phí phục vụ niên độ 2013. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại công văn số 4502/VPCP-KTTH ngày 9/6/2016 của Văn phòng Chính phủ, ngày 22/7/2016 Bộ Tài chính có công văn số 10209/BTC-TCT hướng dẫn về khoản trích phí phục vụ xác định lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước của Tổng công ty du lịch Sài Gòn.

Đề nghị Tổng công ty du lịch Sài Gòn thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 10209/BTC-TCT nêu trên của Bộ Tài chính.

Ví dụ:

Tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán LNCL năm 2016 (ngày 31/3/2017) Công ty H xác định số LNCL theo quyết toán năm 2016 là 230 tỷ đồng sau khi trích lập các quỹ theo quy định trên cơ sở tự xếp loại doanh nghiệp của công ty H (loại A). Công ty đã thực hiện nộp NSNN số tiền 230 tỷ đồng vào thời điểm 31/3/2017. Đến ngày 30/6/2017 chủ sở hữu Công ty H công bố xếp loại doanh nghiệp của Công ty H là loại B; trên cơ sở đó, Công ty H điều chỉnh giảm số trích lập các quỹ và xác định lại số LNCL phải nộp NSNN năm 2016 là 280 tỷ đồng.

Công ty H không phải nộp tiền chậm nộp đối với số LNCL 50 tỷ đồng tăng lên do điều chỉnh xếp loại doanh nghiệp của chủ sở hữu từ 1/4/2017 đến 31/7/2017.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO