Hồ sơ khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

17/01/2018 730 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Hướng dẫn tại Công văn số 3404/TCT-KK ngày 31 tháng 7 năm 2017, cụ thể như sau:

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 782/CT-THNVDT ngày 28/4/2017 của Cục Thuế tỉnh An Giang. Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh Công ty TNHH ĐTSXTMDV Phan Minh. Chi nhánh Công ty Taydoshin – NM CBLT Phương Đông và Công ty TNHH MTV Tư Long Mekong, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh Công ty TNHH ĐTSXTMDV Phan Minh, Chi nhánh Công ty Taydoshin – NM CBLT Phương Đông, Tổng cục Thuế đã có công văn số 244/TCT-KK ngày 19/01/2017 về việc vướng mắc hồ sơ hoàn thuế  giá trị gia tăng GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH ĐTSXTMDV Phan Minh, Chi nhánh Công ty Taydoshin – NM CBLT Phương Đông gửi Cục Thuế tỉnh An Giang.

Theo công văn số 782/CT-THNVDT ngày 28/4/2017 nêu trên, hồ sơ hoàn thuế  giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh Công ty TNHH ĐTSXTMDV Phan Minh; Chi nhánh Công ty Taydoshin – NM CBLT Phương Đông và Công ty TNHH MTV Tư Long Mêkông được Cục Thuế tỉnh An Giang xác định là đủ điều kiện khấu trừ hoàn thuế và gửi về Tổng cục Thuế để thực hiện giám sát theo hướng dẫn của Công văn số 4670/TCT-KK ngày 10/10/2016 của Tổng cục Thuế v/v thực hiện quản lý chi hoàn thuế  giá trị gia tăng GTGT theo công văn số 13804/BTC-TCT Tổng cục Thuế đã có Thông báo số 2059/TB-TCTngày 25/4/2017 v/v kết quả giám sát hoàn thuế (GTGT) gửi Cục Thuế tỉnh An Giang và đề nghị Cục Thuế rà soát trường hợp và điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Theo đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh An Giang căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) để xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH ĐTSXTMDV Phan Minh, Chi nhánh Công ty Taydoshin – NM CBLT Phương Đông và Công ty TNHH MTV Tư Long Mêkông theo quy định và gửi hồ sơ về Tổng cục Thuế giám sát theo hướng dẫn của Công văn số 13804/BTC-TCT ngày 30/9/2016 của Bộ Tài chính v/v quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)  các tháng cuối năm 2016, công văn số 4670/TCT-KK ngày 10/10/2016 của Tổng cục Thuế. Thời hạn thực hiện gửi hồ sơ giám sát về Tổng cục Thuế chậm nhất ngày 10/8/2017.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO