Khấu trừ thuế TNCN đối với một số trường hợp khác

31/01/2018 743 lượt xem    

Những vấn đề về Khấu trừ thuế TNCN đối với một số trường hợp khác cần tuân theo những quy định luật pháp và Thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại 1894/TCT-TNCN, ngày 05 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại Điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời Điểm cam kết”.

 

Tại Khoản 1, Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“…b) Hồ sơ khai thuế

b.1) Hồ sơ khai thuế tháng, quý

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

….

b.2) Hồ sơ khai quyết toán thuế

b.2.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này”.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 30/CT-TNCN ngày 14/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng phản ánh vướng mắc về thuế TNCN. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng được biết:

Căn cứ hướng dẫn trên, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng hướng dẫn chi nhánh Viettel Cao Bằng thực hiện khấu trừ thuế TNCN 10% theo đúng quy định, đồng thời hướng dẫn rõ trong trường hợp cá nhân đã có mã số thuế, chỉ có một loại thu nhập khấu trừ 10% nêu trên ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC gửi chi nhánh Viettel Cao Bằng để chi nhánh làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Đối với thu nhập của cá nhân từ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ, chi nhánh Viettel Cao Bằng cần kê khai vào đúng mẫu biểu phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán của tổ chức trả thu nhập.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO