Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi cư trú không ký hợp đồng lao động

10/02/2018 893 lượt xem    

Trường hợp cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế của các Sở, Ngành được Điều động làm việc theo hình thức chuyên trách, kiêm nhiệm tại các Ban quản lý dự án thì Ban quan lý có phải chịu trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và khấu trừ bao nhiêu %? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4159/TCT-TNCN, ngày 13 tháng 09 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Khoản i, Điểm 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“i) Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân”.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2164/CT-TNCN ngày 27/7/2016 của Cục thuế tỉnh Yên Bái xin ý kiến về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Yên Bái được biết:

Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế của các Sở, Ngành được Điều động làm việc theo hình thức chuyên trách, kiêm nhiệm tại các Ban quản lý dự án thì Ban quản lý dự án có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO