Khấu trừ thuế đối với chi phí phúc lợi cho người lao động

02/02/2018 462 lượt xem    

Các khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động như: Chi đám hiếu, hỷ; chi nghỉ mát, hỗ trợ điều trị; đi lại trong trường hợp nào thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Khấu trừ thuế đối với chi phí phúc lợi cho người lao động theo Công văn S2337/TCT-CS ngày 30 tháng 05 năm 2016 v/v trả lời chính sách thuế.

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đng trở lên (giá đã bao gm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gm:

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

– Khoản chi có tính chất phúc li chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, h của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chhỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chhỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, m đau;

Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày l, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyn khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao đng hướng dn tại điểm 2.6, bảo him hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng s chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp

Công văn số 410/CT-TT&HT ngày 21/3/2016 của Cục thuế thành phố Hải Phòng và công văn số 44-2016/NHIZ-KT ngày 17/3/2016 của Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng báo cáo và bổ sung hồ sơ theo đề nghị tại công văn số 919/TCT-CSngày 9/3/2016 của Tổng cục Thuế liên quan đến đề nghị tại công văn số 18-2016/NHIZ-KT ngày 01/02/2016 của Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng (NHIZ) về khấu trừ thuế đối với chi phí phúc lợi cho người lao động.

Căn cứ quy định nêu trên thì:

– Đối với khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài: Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất nêu tại công văn số 410/CT-TT&HT ngày 21/3/2016 của Cục thuế thành phố Hải Phòng khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài không phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời không được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi do đó không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Đối với khoản chi phí tư vấn khám sức khỏe cho người nước ngoài là một khâu trong quá trình chăm sóc sức khỏe từ tư vấn đến khám, chữa bệnh cho người lao động do đó được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định nêu trên.

2. Về thuế thu nhập cá nhân

Tại điểm đ.7, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản li ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chỉ cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng…”

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng (NHIZ) ký hợp đồng thuê tư vấn về thuế thu nhập cá nhân cho đích danh cá nhân hoặc một nhóm cá nhân thì khoản chi này phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO