Khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam

08/03/2018 761 lượt xem    

Mục lục bài viết

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề khấu trừ thuế TNCN đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam căn cứ vào công văn 260/TCT-TNCN ngày 22/01/2015

1. Về chính sách khấu trừ số thuế đã nộp tại Mỹ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam

Tại tiết 2.9, điểm 2, mục II, Phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hướng dẫn:

Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài: Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại nước ngoài phải khai và nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế …

Tại điểm e, khoản 2, Điều 26, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN có hướng dẫn:

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.

2. Về thủ tục khấu trừ số thuế đã nộp tại Mỹ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại điểm 2, công văn số 729/TCT-TNCN ngày 4/3/2011:

Trường hợp khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam đối với nước chưa có Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản với Việt Nam, người nộp thuế cũng thực hiện theo thủ tục như quy định tại tiết 1, mục I, Phần D, Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 120115 ngày 12/01/2015 của ông Victor Vũ tiếp tục vướng mắc về vấn đề khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 27/8/2014 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3628/TCT-TNCN trả lời Ông về việc khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại Mỹ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tại Việt Nam.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp ông Victor Vũ là cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập phát sinh tại nước Mỹ đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước Mỹ thì được trừ số thuế TNCN đã nộp ở nước Mỹ. Số thuế TNCN được trừ không vượt quá số thuế TNCN phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước Mỹ. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước Mỹ và tổng thu nhập chịu thuế toàn cầu.

Vì vậy, thủ tục khấu trừ số thuế TNCN đã nộp tại Mỹ vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2, công văn số 729/TCT-TNCN ngày 4/3/2011 của Tổng cục Thuế nêu trên.

Đề nghị ông Victor Vũ căn cứ vào các tài liệu, chứng từ chứng minh liên quan đến thu nhập, số thuế phải nộp, số thuế đã nộp tại Việt Nam và Mỹ (nếu có) và liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO