Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

09/03/2018 602 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trong trường hợp hợp đồng bán hàng không có chữ ký của người nhập khẩu và việc thanh toán tiền hàng qua bên thứ ba có được khấu trừ, hoàn thuế GTGT không? Bài viết sau sẽ giúp giải đáp thắc trên căn cứ vào công văn 311/TCT-CS ngày 26/01/2015

Hợp đồng mua bán với khách hàng nước ngoài không có chữ ký của khách hàng nước ngoài (bên nhập khẩu) trên hợp đồng:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 quy định về điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:

Đối với hàng hóa xuất khẩu: Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu; Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 24 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 quy định về hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa:

Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hóa mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 27 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 quy định về mua bán hàng hóa quốc tế:

Mua bán hàng hóa quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua bên thứ ba:

Căn cứ điểm 1.3 (c.3), mục III Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và điểm b.3, khoản 3, Điều 16 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng như sau:

Trường hợp phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng- nếu có).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1271/CT-KTNB ngày 14/08/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp báo cáo về trường hợp của Công ty TNHH Kim Thạch kiến nghị về thuế GTGT. Về vấn đề này, căn cứ ý kiến của Tổng cục Hải quan tại công văn số 15081/TCHQ-GSQL ngày 19/12/2014 (đính kèm) về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên và theo trình của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, trường hợp hợp đồng bán hàng của Công ty TNHH Kim Thạch không có chữ ký của người nhập khẩu và việc thanh toán tiền hàng qua bên thứ ba (nước ngoài) mà không quy định trong hợp đồng xuất khẩu là chưa đảm bảo về mặt giá trị pháp lý.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp xem xét, kiểm tra hồ sơ xin hoàn thuế của Công ty TNHH Kim Thạch, kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán tại doanh nghiệp và phối hợp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa kiểm tra hồ sơ hải quan và các giao dịch có liên quan để xác định có hàng hóa thực tế xuất khẩu cho đối tác nhập khẩu trên hợp đồng mua bán, không có vi phạm gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế thì xem xét, giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH Kim Thạch.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO