Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH PROCTER& GAMBLE Đông Dương

05/02/2018 599 lượt xem    

Trường hợp Công ty TNHH PROCTER& GAMBLE Đông Dương mua sắm tài sản, hàng hóa trước niên độ năm 2012 để phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng bị tổn thất do hỏa hoạn ngày 09/02/2012, số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản thiệt hại do bị hỏa hoạn đã kê khai khấu trừ, hoàn thuế trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn thì Công ty có phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào này không?

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH PROCTER& GAMBLE Đông Dương theo hướng dẫn tại Công văn số 2955/TCT-KK ngày 05 tháng 7 năm 2017, cụ thể như sau:

– Căn cứ tiết c5, điểm c, khoản 1, mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng:

“c.5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, tài sản cố định mua vào bị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ không được khấu trừ.”

– Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.

                Trường hợp hàng hoá có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hoá trong quá trình vận chuyển, bơm rót như xăng, dầu… thì được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hoá thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định. Số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hoá hao hụt vượt định mức không được khấu trừ, hoàn thuế.”

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7164/CT-TTr2 ngày 27/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH PROCTER& GAMBLE Đông Dương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên và báo cáo của Cục Thuế, trường hợp Công ty TNHH PROCTER& GAMBLE Đông Dương mua sắm tài sản, hàng hóa trước niên độ năm 2012 để phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng bị tổn thất do hỏa hoạn ngày 09/02/2012, số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản thiệt hại do bị hỏa hoạn đã kê khai khấu trừ, hoàn thuế trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn thì Công ty không phải điều chỉnh, tính nộp lại số thuế GTGT đầu vào này.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO