Khai thuế khi doanh nghiệp đã được hoàn thuế hàng xuất khẩu nhưng bị trả lại

05/02/2018 711 lượt xem    

Doanh nghiệp đã được hoàn thuế hàng xuất khẩu nhưng bị trả lại thì kê khai thuế GTGT, thuế TNDN như thế nào?

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Khai thuế khi doanh nghiệp đã được hoàn thuế hàng xuất khẩu nhưng bị trả lại theo Công văn Số: 3241/TCT-KK ngày 20 tháng 07 năm 2016 v/v kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại

Căn cứ tiết c8 khoản 5 điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai bổ sung.

Công văn số 5923/TCT-KK ngày 30/12/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về hàng hóa xuất khẩu bị trả lại.

Căn cứ khoản 4 điều 2 Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu bị trả lại.

Điều 2. Hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu trong một số trường hợp khác:

4. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu bị khách hàng nước ngoài trả lại không được hoàn thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã hoàn thuế cao hơn số thuế được hoàn thì thực hiện thu hồi số thuế không được hoàn tương ứng với giá trị hàng hoá xuất khẩu bị trả lại. Số thuế thu hồi hoàn được xử lý theo quyết định của cơ quan thuế. Nếu sau đó người nộp thuế tiếp tục bán số hàng hoá bị trả lại này thì phải kê khai nộp thuế và được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Công văn số 25/CT-TTHT ngày 27/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Cần Thơ đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp khai thuế trường hợp doanh nghiệp đã được hoàn thuế hàng xuất khẩu nhưng bị trả lại. Căn cứ các quy định nêu trên và thực tế vướng mắc của địa phương:

Trường hợp Doanh nghiệp khi phát sinh hàng hóa xuất khẩu bị trả lại và tự khai báo với cơ quan thuế trước thời điểm cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra thì doanh nghiệp lập tờ khai bổ sung của kỳ kê khai đã đề nghị hoàn thuế. Trên tờ khai bổ sung kê khai điều chỉnh giảm phần doanh thu hàng xuất khẩu bị trả lại và số thuế đã đề nghị hoàn tương ứng.

Số thuế điều chỉnh giảm chỉ tiêu đề nghị hoàn [42] làm tăng số khấu trừ chuyển kỳ sau [43] trên hồ sơ khai bổ sung người nộp thuế đưa lên chỉ tiêu [37] và [38] của tờ khai thuế kỳ kê khai khi người nộp thuế lập hồ sơ khai bổ sung.

Khi người nộp thuế bán số hàng hóa xuất khẩu trên ra thị trường trong nước thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc xuất khẩu thì khai số tiền thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu bị thu hồi hoàn nêu trên vào chỉ tiêu [38] điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế thực bán hàng hóa.

Doanh nghiệp nộp lại tiền hoàn thuế tương ứng với doanh thu hàng xuất khẩu bị trả lại và tiền chậm nộp tính từ thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan nhập hàng xuất khẩu bị trả lại đến ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO