Khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

09/02/2018 754 lượt xem    

Kê khai thuế GTGT cho công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnhvà chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo Thông tư 156/2013/TT-BTC như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh theo Công văn Số: 4045/TCTKK ngày 06 tháng năm 2016 v/v khai, nộp thuế GTGT

Căn cứ các quy định tại:

– Điểm 6, Điểm 7 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước quy định về việc điều chỉnh các khoản thu, nộp ngân sách Nhà nước khi phát hiện sai sót;

– Khoản 1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng;

– Khoản 1, khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng;

– Khoản 1, khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng;

– Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng;

– Công văn số 2083/KBNN-KTNN ngày 18/8/2014 của Kho bạc nhà nước trả lời công văn s2718/TCT-KK ngày 17/7/2014 của Tổng cục Thuế về hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước.

Công văn số 160622/CTL ngày 22/6/2016 của Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai) và Công văn số 179/XLDKMT-TCTH ngày 04/7/2016 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền Trung (trụ sở tại Thành Phố Đà Nng) nêu vướng mắc về khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh tại Thị xã Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam (trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai) có hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai tại tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2010 đến nay và Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung (trụ sở chính tại thành phố Đà Nng) có hoạt động thi công vãng lai tại tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 8/2010 đến tháng 12/2014. Công ty đã khai, nộp toàn bộ số thuế giá trị gia tăng phát sinh tại tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính thì Công ty không bị xử phạt về hành vi trốn thuế, không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế giá trị gia tăng vãng lai phát sinh tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với số thuế phải nộp vãng lai tại Hà Tĩnh đã được Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam, Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung khai, nộp tại tỉnh/thành phố đặt trụ sở chính thuộc niên độ ngân sách từ 2015 trở về trước đã được quyết toán, các cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh lại.

Đối với số thuế phải nộp vãng lai tại Hà Tĩnh đã được Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam, Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung khai nộp tại tỉnh/thành phố đặt trụ sở chính trong năm 2016

Để giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế, Cục Thuế nơi Công ty đặt trụ sở chính hướng dẫn Công ty có văn bản đề nghị chuyển số thuế giá trị gia tăng vãng lai phải nộp tại Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh mà Công ty đã nộp tại tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính, từ tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính sang tài khoản Kho bạc Nhà nước thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai tại Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh từ năm 2016, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng để thực hiện khai, nộp thuế đối với hoạt động đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO