Khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hoàn thuế nộp thừa của Nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập từ phí bảo lãnh tiền vay

19/01/2018 739 lượt xem    

Nhà thầu nước ngoài thường gặp nhiều vướng măc khi nộp thuế ở Việt Nam. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hoàn thuế nộp thừa của Nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập từ phí bảo lãnh tiền vay theo Công văn số 2980/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 06/07/2017 v/v chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài.

Tại Điều 34 của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định chung về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.”

Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất kỳ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.”

Công văn số 3021/CT-KT1 ngày 3/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hoàn thuế nộp thừa của Nhà thầu nước ngoài đi với thu nhập từ phí bảo lãnh tin vay. 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn đã thực hiện việc khai thuế theo tỷ lệ thuế TNDN đối với phí bảo lãnh tiền vay là 10%; nhưng theo hướng dẫn tại công văn s 2510/TCT-CS ngày 7/6/2016 thì tỷ lệ thuế TNDN đối với phí bảo lãnh tiền vay là 5% (phí bảo lãnh tiền vay là thu nhập tù cung cấp dịch vụ) thì Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ thuế TNDN theo đúng hướng dẫn.

Đề nghị Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn liên hệ với Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để được hướng dẫn cụ thể về việc khai bổ sung, điều chỉnh thuế TNDN và hoàn thuế TNDN nộp thừa của Nhà thầu nước ngoài theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO