Kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN

07/02/2018 668 lượt xem    

Công văn số: 4631/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 18/8/2016, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 660/CT-TTNVDT ngày 10/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu báo cáo thông tin về dự án Nhà máy Điện gió tỉnh Bạc Liêu theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại công văn số 1893/UBND-QHKHTH ngày 13/6/2016 về việc kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN đối với Dự án nhà máy điện gió Bạc Liêu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Công Lý. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Điểm b khoản 1, khoản 5 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: …; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; …”.

“5. Đối với dự án thuộc đối tượng ưu đãi thuế quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều này có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không quá 30 năm. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% quy định tại Khoản này theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”.

– Tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

“1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này;”.

– Tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế như sau:

– 20. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 20 như sau:

“2…

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2009 – 2013, tính đến hết kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Nghị định này cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”.”.

– Tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định:

“4. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“6. Về đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như:

+ Mở rộng quy mô sản xuất,

+ Nâng cao công suất,

+ Đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh).

Nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.”.”.

– Tại điểm 2a khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định:
“2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 – năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc đại bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”.

– Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý thành lập từ năm 2000) thực hiện dự án đầu tư Nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn năm 2009 đến năm 2013, Dự án Nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu được xác định là dự án đầu tư mở rộng tính đến kỳ tính thuế năm 2014,

– Nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (đầu tư phát triển nhà máy điện) theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

– Đến thời điểm hiện tại, Dự án Nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu chưa được cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao; công nghệ và sản phẩm của Dự án cũng chưa được các cơ quan có thẩm quyền công nhận phù hợp với Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

– Do đó, Dự án Nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu không đủ điều kiện xem xét thuộc đối tượng dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao để được hưởng thuế suất ưu đãi 10% kéo dài thêm 15 năm theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ theo kiến nghị của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thuế tương ứng từng thời kỳ và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO