Kê khai và nộp thuế của cơ sở phụ thuộc không phát sinh doanh thu, không trực tiếp bán hàng

16/01/2018 844 lượt xem    

Mục lục bài viết

Kê khai và nộp thuế ra sao đối với cơ sở phụ thuộc không phát sinh doanh thu, không trực tiếp bán hàng? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn Kê khai và nộp thuế của cơ sở phụ thuộc không phát sinh doanh thu, không trực tiếp bán hàng theo hướng dẫn tại Công văn số 3860/TCT-KK ngày 25 tháng 8 năm 2017, cụ thể như sau:

Căn cứ các hướng dẫn tại:

– Điểm 1 Phần D Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Điều 20 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nơi khai, nộp thuế GTGT;

– Điểm 1.II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT;

– Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế TNDN.

Theo Công văn số  2210/CT-KK&KTT đề ngày 29/5/2017, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng có yêu cầu Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc khi thực hiện công văn số 716/TCT-KK ngày 03/3/2017 của Tổng cục Thuế. Theo Công văn số 3860/TCT-KK ngày 25 tháng 8 năm 2017, Tổng cục Thuế giải quyết như sau:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tại công văn số2210/CT-KK&KTT ngày 29/5/2017, báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn số 5770/CT-KK&KTT ngày 11/7/2017, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, xác minh lại tình hình hoạt động kinh doanh và kê khai, nộp thuế của Chi nhánh Công ty TNHH Mercafe Việt Nam tại Lâm Đồng (sau đây gọi là Chi nhánh Lâm Đồng) theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 716/TCT-KK ngày 03/3/2017 để làm cơ sở xác định phương thức kê khai và nộp thuế của Chi nhánh Lâm Đồng.

+ Trường hợp qua kết quả kiểm tra xác định Chi nhánh Lâm Đồng là cơ sở sản xuất trực thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, không thực hiện hạch toán kế toán thì:

Công ty TNHH Mercafe Việt Nam thực hiện khai thuế GTGT tại trụ sở chính và nộp thuế cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Nếu Công ty không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì không phải nộp thuế cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Công ty thực hiện khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại trụ sở chính và tại Chi nhánh Lâm Đồng. Số thuế TNDN tính nộp ở Lâm Đồng được xác định bằng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của Chi nhánh Lâm Đồng với tổng chi phí của Công ty theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế TNDN.

+ Trường hợp qua kết quả kiểm tra xác định Chi nhánh Lâm Đồng là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Mercafe Việt Nam, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, không phát sinh hoạt động sản xuất mà chỉ thu mua cafe hạt phục vụ cho sản xuất tại nhà máy Đồng Nai và sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì:

Thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính ở Đồng Nai.

Trên cơ sở xác định loại hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH Mercafe Việt Nam tại Lâm Đồng, đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng xác định lại nghĩa vụ kê khai, nộp thuế của Chi nhánh Lâm Đồng. Trường hợp Chi nhánh Lâm Đồng nộp thiếu tiền thuế thì yêu cầu nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước, trường hợp nộp thừa thì đề nghị Cục Thuế Lâm Đồng xử lý số nộp thừa theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO