Kê khai thuế NK, thuế GTGT hàng NK theo quyết định của Hải quan

23/01/2019 1027 lượt xem    

Công văn số 650/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Địa Sinh
(địa chỉ: 19 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 487/VPCP-ĐMDN ngày 12/01/2018 của Văn phòng Chính phủ; về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của Công ty Cổ Phần Địa Sinh trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ,liên quan đến hướng dẫn kê khai thuế Nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu bị ấn định thuế theo quyết định của cơ quan Hải quan.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Hướng dẫn thi hành:

Luật thuế GTGT

– Và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết.

Hướng dẫn thi hành một số Điều luật thuế GTGT quy định:

“6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ; trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế.”

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định như sau:

“Điều 6. Các Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các Khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này; doanh nghiệp được trừ mọi Khoản chi nếu đáp ứng đủ các Điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kê khai thuế.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật trong kỳ kê khai thuế.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp:

+ Không có chứng từ thanh toán

+ Không dùng tiền mặt

thì doanh nghiệp phải kê khai; điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa; dịch vụ không có chứng từ thanh toán; không dùng tiền mặt vào kỳ kê khai thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt; (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế; các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh Khoản chi phí này).

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì không phải Điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.”

Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính;

Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ kê khai thuế theo quy định mà người nộp thuế phát hiện hồ sơ kê khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ kê khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm:

– Trường hợp chưa nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế năm; người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót; đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

– Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

– Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp; nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng; quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý; tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ kê khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào; không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo; nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế; thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ; phạm vi đã kiểm tra; thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, Điều chỉnh; phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ kê khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh; phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ; phạm vi đã kiểm tra; thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp; giảm số thuế đã được hoàn; giảm số thuế được khấu trừ; giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, Điều chỉnh; xử lí như trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai Điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”

Căn cứ vào các quy định nêu trên:

Tổng cục Thuế đề nghị Công ty cổ Phần Địa Sinh liên hệ với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý cung cấp đầy đủ, cụ thể hồ sơ, tài liệu có liên quan để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ Phần Địa Sinh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO