Kê khai thuế GTGT theo quý

15/01/2018 992 lượt xem    

Công văn số: 360/TCT-KK
V/v kê khai thuế theo quý

Kính gửi: 

– Công ty Cổ Phần Trí Tri

Trả lời công văn:

– Số 02CVT/2016 ngày 23/12/2016 của Công ty Cổ Phần Trí Tri

Về việc kê khai thuế GTGT theo quý, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về khai thuế giá trị gia tăng theo quý:

Điều 15.Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đi tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đi với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền k từ 50 tỷ đng trở xung.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đi tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyn sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu s 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

2) Thời kỳ khai thuế theo quý

– Việc thực hiện khai thuế theo quý; theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng; nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kim tra; cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xung, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ n định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo lin k của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ n định.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Trí Tri trong chu kỳ kê khai theo tháng, công ty xác định thuộc đối tượng được kê khai theo quý do đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống, công ty đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định thì công ty được lựa chọn hình thức khai thuế theo quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO