Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới

20/06/2019 1101 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số: 1670/TCT-KK

Kê khai thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 761/CT-KK&KTT ngày 28/2/2019 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi; bổ sung theo Luật số 31/2013/QH13 và Luật số 106/2016/QH13:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

…”

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC (đã được sa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC , Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC của BTC) quy định, hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

“…

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản c định) tại: địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn:

+ Đầu tư chưa đi vào hoạt động,

+ Chưa đăng ký kinh doanh,

+ Chưa đăng ký thuế

 thì cơ sở kinh doanh lập h sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đng thời phải kết chuyn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

 Số thuế GTGT được kết chuyn của dự án đầu tư ti đa bằng s thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ s sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã s thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Khdự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tng hợp s thuế giá trị gia tăng phát sinh, s thuế giá trị gia tăng đã hoàn, s thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập đ doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế.

Căn cứ điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

“…

+ Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính.

Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế g trị gia tăng cho dự án đầu tư.

+ Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập h sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. 

Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là: chủ dự án đu tư phải tổng hợp sthuế giá trị gia tăng phát sinh, s thuế giá trị gia tăng đã hoàn, s thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung h sơ kê khai thuế GTGT.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào; không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo; nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế; thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;

…”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn Công ty TNHH Long Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hiện bàn giao số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn và số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án đầu tư cho Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Thanh Hóa – Nhà máy xi măng Long Sơn (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) theo đúng quy định.

Số thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn của dự án đầu tư mà Chi nhánh nhận bàn giao từ Công ty được kê khai thuế GTGT vào chỉ tiêu [38] Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT kỳ khai thuế hiện tại của Chi nhánh.

Đối với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi Khai không đầy đ các nội dung trong hồ sơ thuế”, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ tình hình thực tế của Chi nhánh và các quy định của pháp luật liên quan để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO