Kê khai thuế GTGT khi hoạt động theo mô hình tổ chức mới

02/02/2018 672 lượt xem    

Mục lục bài viết

Khi doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tổ chức mới thì phải kê khai thuế GTGT ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc Kê khai thuế GTGT khi hoạt động theo mô hình tổ chức mới theo hướng dẫn tại Công văn số 2120/TCT-DNL ngày 19 tháng 05 năm 2016, cụ thể như sau:

– Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về nơi nộp thuế GTGT:

“1. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng tại địa phương nơi sản xuất, kinh doanh.”

– Căn cứ hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 của Bộ Tài chính về phân bổ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông của cơ sở kinh doanh:

1. Đối với hàng hoá (bao gồm: máy móc, thiết bị, vật tư) và dịch vụ do cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông (không bao gồm hàng hoá, dịch vụ liên quan đến tiếp khách, giao dịch, điện, nước, xăng dầu và trang thiết bị văn phòng phục vụ cho việc vận hành của trụ sở chính, đơn vị hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn với trụ sở chính) cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông thực hiện khai thuế GTGT đầu vào như sau:

Phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc kinh doanh dịch vụ viễn thông nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ để khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế địa phương quản lý trực tiếp đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Hàng tháng, cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông lập Bảng phân bổ giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào (chưa có thuế GTGT), số thuế GTGT đầu vào phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính. Căn cứ giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào (chưa có thuế GTGT), số thuế GTGT được phân bổ, đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính khai vào Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào để khai thuế GTGT đầu vào theo quy định hiện hành.

Thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính được xác định theo công thức sau:

Thuế GTGT đầu vào cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông phân bổ cho đơn vị hạch toán phụ thuộc, trụ sở chính

=

Doanh thu phát sinh tại đơn vị hạch toán phụ thuộc, trụ sở chính

x

Tổng số thuế GTGT đầu vào được phân bổ

Tổng doanh thu tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính

Trong đó:

– Doanh thu phát sinh tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc, trụ sở chính là doanh thu chưa có thuế GTGT tại đơn vị hạch toán phụ thuộc, trụ sở chính của tháng liền trước tháng thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào.

– Tổng doanh thu tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính là tổng doanh thu chưa có thuế GTGT tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và tại trụ sở chính cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông (không bao gồm doanh thu nội bộ) của tháng liền trước tháng thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào.

– Tổng số thuế GTGT đầu vào được phân bổ là số thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông của cơ sở kinh doanh theo hoá đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu, chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Thuế GTGT đầu vào phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn với trụ sở chính được khai tại trụ sở chính. Nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn với trụ sở chính đăng ký khai, nộp thuế GTGT độc lập với trụ sở chính thì thuế GTGT đầu vào phân bổ cho đơn vị hạch toán phụ thuộc đó được khai tại đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính của cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông thực hiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định hiện hành đối với số thuế GTGT đầu vào được phân bổ.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông lập Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này) gửi cho Tổng cục Thuế, Cục thuế địa phương (nơi đơn vị hạch toán phụ thuộc đăng ký thuế) và các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đồng thời gửi Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (trong đó, nêu rõ giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào (chưa có thuế GTGT) và số thuế GTGT đầu vào) để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông của cơ sở kinh doanh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính trước ngày thứ hai mươi của tháng sau tháng thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu, chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam làm căn cứ phân bổ thuế GTGT đầu vào cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính.

Trường hợp qua kiểm tra, phát hiện số thuế GTGT đầu vào được phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính để khấu trừ khác với số thuế đã phân bổ thì số thuế GTGT đầu vào điều chỉnh được cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông khai với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính.

  1. Thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua vào để đầu tư cho trụ sở chính và thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư được khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ do đơn vị hạch toán phụ thuộc cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua vào để đầu tư cho đơn vị hạch toán phụ thuộc được khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định hiện hành.”

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14 và Khoản 16 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về nguyên tắc và thẩm quyền hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.

Trường hợp hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển, bơm rót như xăng, dầu… thì được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định. Số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức không được khấu trừ, hoàn thuế.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối với khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác, giữ các chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài này.

Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.

  1. Các trường hợp đặc thù khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1999/MOBIFONE-KT của Tổng công ty viễn thông Mobifone (Mobifone) nêu vướng mắc và đề xuất hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT khi hoạt động theo mô hình tổ chức mới từ 01/4/2015. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Mobifone từ khi hoạt động theo mô hình Tổng công ty viễn thông Mobifone từ 01/4/2015 với việc tách riêng hoạt động vận hành mạng lưới kỹ thuật và hoạt động kinh doanh, Mobifone thành lập:

– Khối các đơn vị kinh doanh gồm: các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực; Chi nhánh Mobifone tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

– Khối các đơn vị mạng lưới, hạ tầng gồm: các Trung tâm Mạng lưới miền, các Ban quản lý dự án hạ tầng, các Ban quản lý dự án Kiến trúc thực hiện quản lý công tác đầu tư mạng lưới hạ tầng, xây dựng kiến trúc theo khu vực quản lý.

– Khối các đơn vị phụ trợ gồm: Trung tâm Quản lý & điều hành mạng, Trung tâm tư vấn thiết kế, Trung tâm đo kiểm & sửa chữa thiết bị Viễn thông, Trung tâm Nghiên cứu & phát triển, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm dịch vụ đa phương tiện & giá trị gia tăng Mobifone thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp ủy quyền của Mobifone.

Căn cứ vào quy định nêu trên và thực tế mô hình tổ chức hoạt động của Mobifone, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc kê khai thuế GTGT của Mobifone như sau:

  1. Về việc kê khai thuế GTGT phát sinh.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (gồm: toàn bộ tài sản cố định, vật tư, hàng hóa, chi phí dịch vụ mua ngoài) phát sinh tại trụ sở chính Tổng công ty Mobifone và các đơn vị hạch toán phụ thuộc dùng chung cho toàn hệ thống thực hiện phân bổ như sau:

– Thuế đầu vào của toàn bộ hàng hóa, dịch vụ dùng chung phát sinh tại trụ sở chính Tổng công ty và các đơn vị phụ trợ gồm: Trung tâm Quản lý & điều hành mạng, Trung tâm tư vấn thiết kế, Trung tâm đo kiểm & sửa chữa thiết bị Viễn thông, Trung tâm Nghiên cứu & phát triển, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm dịch vụ đa phương tiện & giá trị gia tăng Mobifone được phân bổ cho trụ sở chính và toàn bộ các đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc khối kinh doanh gồm các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực và các chi nhánh Mobifone tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thuế GTGT đầu vào liên quan đến tiếp khách, giao dịch, điện, nước, xăng dầu và trang thiết bị văn phòng, chi phí thường xuyên phục vụ cho việc vận hành tại trụ sở chính thì kê khai tại trụ sở chính (không phân bổ).

– Các Trung tâm Mạng lưới miền, Ban quản lý dự án Hạ tầng, Ban quản lý dự án Kiến trúc thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc khối kinh doanh theo từng vùng miền tương ứng theo phân cấp quản lý của Tổng công ty. Cụ thể:

+ Trung tâm Mạng lưới miền Bắc và Ban quản lý dự án Hạ tầng 1 thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào cho Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 1,4,5,6 và các chi nhánh Mobifone trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 1,4,5,6.

+ Trung tâm Mạng lưới miền Trung, Ban quản lý dự án Hạ tầng 3 thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào cho các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 3,7 và các chi nhánh Mobifone trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 3,7.

+ Ban quản lý dự án kiến trúc 1 thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào cho các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 1,3,4,5,6,7 và các chi nhánh Mobifone trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 1,3,4,5,6,7.

+ Trung tâm Mạng lưới miền Nam, Ban quản lý dự án Hạ tầng 2, Ban quản lý dự án kiến trúc 2 thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào cho các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 2,8,9 và các chi nhánh Mobifone trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 2,8,9.

Thuế GTGT đầu vào phân bổ cho trụ sở chính và các đơn vị thuộc khối kinh doanh được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu phát sinh tại trụ sở chính, tại công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực, chi nhánh trực thuộc các công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực trên tổng doanh thu của toàn Tổng công ty hoặc doanh thu của khu vực. Doanh thu làm căn cứ phân bổ thuế GTGT đầu vào là doanh thu không bao gồm thuế GTGT của năm trước liền kề.

Hàng tháng Mobifone và các đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện phân bổ số thuế GTGT đầu vào theo nguyên tắc nêu trên cho trụ sở chính và các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực, các chi nhánh trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực để kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại cơ quan thuế địa phương quản lý trực tiếp các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực và các chi nhánh trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực.

Mobifone chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ dùng chung làm căn cứ phân bổ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu phân bổ cho các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực, các Chi nhánh trực thuộc Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực để kê khai, khấu trừ.

  1. Phân bổ thuế GTGT còn được khấu trừ của Mobifone và các đơn vị hạch toán phụ thuộc từ khi hoạt động theo mô hình mới từ 01/4/2015.

Trường hợp tại Mobifone và các đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc khối mạng lưới và phụ trợ phát sinh thuế GTGT còn được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ (gồm: toàn bộ tài sản cố định, vật tư, hàng hóa, chi phí dịch vụ mua ngoài) dùng chung cho khối các đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc khối kinh doanh dịch vụ do chưa thực hiện phân bổ kể từ khi hoạt động theo mô hình mới từ 01/4/2015 đến nay thì Mobifone và các đơn vị thuộc khối mạng lưới và phụ trợ thực hiện phân bổ số thuế còn được khấu trừ nêu trên cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ hạch toán phụ thuộc theo nguyên tắc hướng dẫn tại điểm 01 công văn này để bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc khối kinh doanh dịch vụ.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO