Kê khai thuế GTGT đầu vào trường hợp thực hiện dự án đầu tư mở rộng Chi nhánh

02/02/2018 698 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp Công ty dự kiến thực hiện dự án đầu tư mở rộng Chi nhánh tại thành phố Hà Nội  thì việc kê khai thuế GTGT đầu vào phải tuân thủ các quy định gì nếu Công ty trực tiếp thực hiện dự án đầu tư hoặc ủy quyền cho Chi nhánh là chủ đầu tư thực hiện dự án? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc Kê khai thuế GTGT đầu vào trường hợp thực hiện dự án đầu tư mở rộng Chi nhánh theo hướng dẫn tại Công văn số 2189/TCT-KK ngày 23 tháng 5 năm 2016, cụ thể như sau:

– Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”.

– Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

 “c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế…”.

– Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo. Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này theo quy định.

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính.

CSKD đang trong giai đoạn đầu tư:

  • chưa đi vào hoạt động
  • chưa đăng ký KD
  • chưa đăng ký thuế thì CSKD

-> lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư

Đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất KD đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất KD trong kỳ của CSKD. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp trong kỳ kê khai:

CSKD có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới. CSKD được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này theo quy định.

… Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương

Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này là dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư thì phải có phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt.”.

Trả lời công văn số 0103/LC ngày 24/3/2016 của Công ty TNHH CN Liang Chi II Việt Nam (mã số thuế: 3700338921; địa chỉ: Kp Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương) về việc thuế GTGT của việc xây dựng nhà xưởng và mua một số máy móc thiết bị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

a) Công ty (trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương) có Chi nhánh đóng trụ sở tại thành phố Hà Nội; Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, được cấp mã số thuế 13 số và kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội, trực tiếp bán hàng và có phát sinh doanh thu bán hàng với hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra ghi tên và mã số thuế của Chi nhánh thì Chi nhánh được Cục Thuế thành phố Hà Nội xét hoàn số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết theo quy định.

b) Trường hợp Công ty dự kiến thực hiện dự án đầu tư mở rộng Chi nhánh tại thành phố Hà Nội:

– Nếu Công ty trực tiếp thực hiện dự án đầu tư: Công ty thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đang thực hiện; số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư còn lại sau khi bù trừ (nếu có) Công ty được đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương xét hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định.

– Nếu Công ty ủy quyền cho Chi nhánh là chủ đầu tư thực hiện dự án: Các hóa đơn GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ dự án đầu tư mang tên và mã số thuế của Chi nhánh, tài sản cố định hình thành từ dự án đầu tư sẽ được giao cho Chi nhánh quản lý sử dụng thì Chi nhánh thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh Chi nhánh đang thực hiện; số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư còn lại sau khi bù trừ (nếu có) Chi nhánh được đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội xét hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO