Thủ tục kê khai, nộp thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet

05/03/2018 922 lượt xem    

Công văn số: 350/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2314/BTTTT-KHTC ngày 14/8/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 38/2014/QĐ-TTG quy định về:

– Đấu giá;
– Chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền intemet.

Về vấn đề này, sau khi nhận được:

– Công văn tham gia ý kiến số 3785/BTTTT-KHTC ngày 26/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền Thông,

– Công văn số 4363/BKHCN-CNC ngày 24/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và được sự phê duyệt của Bộ Tài chính,

Tổng cục Thuế có ý kiến về chính sách thuế GTGT, TNDN đối với doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền intemet như sau:

1. Thuế GTGT:

Tại Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là

– Hàng hoá

– Dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam. (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên quy định thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Tại khoản 1b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 3l/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi:

– Bán hàng hóa

– Cung cấp dịch vụ; bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp thực hiện bán/chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền intemet thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất là 10% theo quy định.

2. Thuế TNDN:

Tại khoản 1 Điều 5 thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ

– Tiền bán hàng hoá

– Tiền gia công

– Tiền cung cấp dịch vụ

(Bao gồm:

+ Trợ giá

+ Phụ thu

+ Phụ trội

mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.)”

Tại khoản 2a Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên quy định thời điểm xác định doanh thu đế tính thu nhập chịu thuế:

“a) Đối với hoạt động bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho người mua.”

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện bán/chuyển nhượng:

– Quyền sử dụng kho số viễn thông

– Tên miền intemet

thì khoản tiền mà doanh nghiệp được hưởng từ hoạt động này được tính vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Bộ thông tin và truyền thông biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO