Kê khai, nộp thuế GTGT cho chi nhánh trực thuộc

29/01/2018 1747 lượt xem    

Số: 1723/TCT-KK
Kê khai nộp thuế GTGT cho chi nhánh trực thuộc

Kính gửi: Công ty xăng dầu Phú Thọ
(Đ/c: Số 2470, Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 70/PLXPT-KTTC ngày 21/03/2016 của Công ty xăng dầu Phú Thọ liên quan đến việc kê khai, nộp thuế cho chi nhánh trực thuộc. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c, d, đ khoản 1 điều 11 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng; không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai; nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có CSSX trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp):

  • Không trực tiếp bán hàng;
  • Không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh

Không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này

Không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai; chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh)

Thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh…”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty xăng dầu Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) có đơn vị trực thuộc kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Hòa Bình là Chi nhánh Cửa hàng xăng dầu số 57. Chi nhánh cửa hàng xăng dầu số 57

  • Kinh doanh mặt hàng thuộc danh mục có điều chỉnh
  • Chỉ hoạt động như một cửa hàng (địa điểm kinh doanh thông thường)
  • Không có bộ máy kế toán, tài khoản ngân hàng;
  • Không có hóa đơn riêng;
  • Thu tiền bán hàng và nộp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công ty xăng dầu Phú Thọ

Công ty xăng dầu Phú Thọ thực hiện kê khai; nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% trên doanh thu bán hàng chưa có thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Yên Bái. Hồ sơ khai thuế GTGT là tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty xăng dầu Phú Thọ biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO