Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp

02/02/2018 699 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Viễn thông A có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng hóa đơn GTGT để xuất hàng cho Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Viễn thông A tại Kon Tum là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì phải kê khai, khấu trừ thuế GTGT như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 2184/TCT-DNL ngày 23 tháng 5 năm 2016, cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“14. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được tính số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà chưa khấu trừ hết vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn theo hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư này và theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.“

– Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

– Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.“

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1060/CT-KTT ngày 04/02/2016 của Cục thuế tỉnh Kon Tum nêu vướng mắc về việc Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp của Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Viễn thông A. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Viễn thông A (Công ty) có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng hóa đơn GTGT để xuất hàng cho Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Viễn thông A tại Kon Tum (Chi nhánh) là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc, Chi nhánh thu tiền bán hàng và nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty theo quy chế tài chính nội bộ của Công ty thì đây là quan hệ thanh toán nội bộ giữa Công ty và Chi nhánh.

Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Kon Tum phối hợp với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu việc kê khai, nộp thuế của Công ty và Chi nhánh, nếu Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đối với các hóa đơn GTGT xuất hàng cho Chi nhánh và Chi nhánh thực hiện bán hàng, nộp tiền vào tài khoản của Công ty theo đúng quy chế nội bộ thì Chi nhánh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn GTGT mua hàng hóa từ công ty mẹ nêu trên theo quy định.

Ví dụ liên hệ:

Ví dụ 63: Công ty TNHH A đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong năm 2014, năm 2015 và không đủ điều kiện để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ ngày 1/1/2016. Công ty TNHH đã có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế từ kỳ tính thuế tháng 11/2014 đến hết kỳ tính thuế tháng 10/2015 (kết thúc thời điểm xác định doanh thu để xác định phương pháp tính thuế của năm 2016 và năm 2017), số thuế đề nghị hoàn là 350 triệu đồng và trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 11/2015, Công ty TNHH A có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ là 50 triệu đồng. Công ty TNHH A được cơ quan thuế xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã gửi cơ quan thuế (số thuế đề nghị hoàn là 350 triệu đồng); số thuế đầu vào chưa được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 11/2015 là 50 triệu đồng được tiếp tục kết chuyển sang kỳ tính thuế tháng 12/2015. Trường hợp tại Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12/2015, Công ty còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ thì tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO