Kê khai khấu trừ bổ sung hóa đơn GTGT bỏ sót chưa kê khai

08/02/2018 643 lượt xem    

Công văn số: 4874/TCT-KK

V/v kê khai khấu trừ bổ sung hóa đơn GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 4590/CT-KTT ngày 10/8/2016 và số 4900/CT-KTT ngày 31/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc kê khai khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) bỏ sót chưa kê khai của Công ty TNHH Phương Hoa (MST 6100242998) và Công ty cổ phần Tấn Phát (MST 6100160054), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung Tiết đ Khoản 1 Điều 12 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12:

 “đ) Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khu trừ khi xác định s thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện s thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”.

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong t khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong h sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyn công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bsung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.”.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum thực hiện kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Phương Hoa, Công ty cổ phần Tấn Phát đối với các kỳ tính thuế có liên quan đến các hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai sau thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra trước hoàn thuế, căn cứ kết quả kiểm tra thực hiện xử lý theo quy định Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO