Kê khai thuế GTGT trong thời gian chuyển đổi đơn vị trực thuộc

29/01/2018 740 lượt xem    

Công văn số 2068/TCT-DNL

Kê khai thuế GTGT

Trả lời công văn số 1562/CT-TTHT ngày 16/4/2013 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế đối với Ban quản lý dự án nhiệt điện Vĩnh Tân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 2 Điều 35 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CPngày 25/5/2007; Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:

“Doanh nghiệp bị tách; bị hợp nhất; bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách; hợp nhất; sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách; doanh nghiệp hợp nhất; doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”.

– Tại Điều 18 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của BTC:

Hướng dẫn luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định:

“Một đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập chuyển sang thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập khác phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ. Đơn vị chủ quản mới phải bổ sung đăng ký thuế vào bảng kê đơn vị trực thuộc để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số cho đơn vị trực thuộc mới. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định”.

Căn cứ vào quy định nêu trên và công văn số 138/TTg-ĐMDN ngày 3/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ:

Về việc thành lập các Tổng công ty phát điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tiếp theo công văn số 1145/TCT-DNL ngày 9/4/2013 của Tổng cục Thuế, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, trong thời gian hoàn tất thủ tục chuyển đổi Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sang trực thuộc Tổng công ty phát điện 3 (EVN GENCO 3) đến khi sử dụng theo mã số thuế mới của Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân thì:

Đối với các hóa đơn, chứng từ đầu vào mang mã số thuế của EVN GENCO 3 phục vụ cho hoạt động của Ban quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân thì Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Thuận nếu là:

  • Hóa đơn hợp pháp,
  • Đủ điều kiện khấu trừ 
  • Đang trong thời gian kê khai thuế theo quy định.

Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân và EVN GENCO 3 chịu trách nhiệm về việc kê khai thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mang tên và mã số thuế của EVN GENCO 3 để đảm bảo không kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT trùng.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO