Kê khai bổ sung thuế GTGT đối với hóa đơn, chứng từ chưa kê khai

29/01/2018 784 lượt xem    

Số: 1711/TCT-KK
Kê khai bổ sung thuế GTGT đối với hóa đơn, chứng từ chưa kê khai

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 449/CT-KT1 ngày 15/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. …

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế; thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận; quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

  • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ; phạm vi đã kiểm tra; thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung; điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
  • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra; thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra; thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung; điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
  • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ; phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp; giảm số thuế đã được hoàn; giảm số thuế được khấu trừ; giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung; điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra; thanh ưa phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận; quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”.

– Căn cứ Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

 “8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai; khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai; khấu trừ bị sai sót thì được kê khai; khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế; thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.’

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện còn hóa đơn; chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa; dịch vụ mua vào chưa kê khai vào hồ sơ khai thuế của kỳ lập hóa đơn; chứng từ thì được kê khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế của các kỳ tính thuế tiếp theo, nhưng phải kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế liên quan đến kỳ lập hóa đơn; chứng từ đó.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO