Hướng dẫn xử lý khi mất hóa đơn đầu vào liên 2

06/08/2019 1007 lượt xem    

Khi bán hàng hóa, dịch vụ, công ty đã lập hóa đơn theo đúng quy định; những sau đó công ty hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn thì có thể xin lại liên 1 để sao y bản chính được không? Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra hướng dẫn xử lý khi mất hóa đơn đầu vào liên 2 như sau:

Căn cứ Thông tư 10/2014/TT-BTC tại Điều 24; quy định về xử lý đối với hành vi mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu vào liên 2 như sau:

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập; hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất; cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật; thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận; đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn; để làm chứng từ kế toánkê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.”

Căn cứ theo quy định trên khi làm mất hóa đơn bạn phải thông báo cho cơ quan thuế trong thời gian 5 ngày kể từ khi mất hóa đơn. Công ty bạn bị xử phạt hành vi làm mất hóa đơn theo quy định tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư 10/2014/TT-BTC.

Bạn và người bán lập biên bản ghi nhận sự việc; trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai; nộp thuế trong tháng nào và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn; ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toánkê khai thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO